گروه های علمی
نام‌ونام‌خانوادگی
زهره رجبیان
نحوه‌ارتباط
- - -
پست‌الکترونیک(پیام‌نگار)
rajabian@wrc.ir
پایگاه‌های الکترونیک
شخصی و اجتماعی
- - -
سوابق تحصیلی
نوع سطح رشته مرکز تحصیلی سال‌تحصیلی
حوزوی سطح 2 فقه و اصول جامعه الزهراء (س) 1375
حوزوی سطح 3 فقه و اصول جامعه الزهراء (س) 1383
حوزوی سطح 4 فقه و اصول جامعه الزهراء (س) 1395
سوابق‌کاری
سمت محل‌خدمت سال توضیحـــات
مدیر گروه فقه و حقوق پژوهش جامعة الزهراء (س) 1379ـ1383 - - -
عضو شورای پژوهش جامعة الزهراء (س) 1382-1384 - - -
عضو شورای پژوهش مرکز تحقیقات زن و خانواده 1395 تا کنون - - -
عضو کمسیون تخصصی مطالعات زنان موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه(س) 1396 - - -
عضو کمسیون تخصصی مطالعات زنان مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری(س) 1395 تا کنون - - -
عضو کمسیون تخصصی آموزش مرکز مدیریت حوزه خواهران 1393-1394 - - -
عضو شورای علمی گروه فقه جامعة الزهراء (س) 1396 - - -
زمینه های تخصصی
(تخصص‌های مورد علاقه)
•موضوعات فقهی، اصولی و فلسفه فقهی
سوابق‌آموزشی
مبحث‌ ارائه شده محل‌تــدریس سال توضیحـــات
ادبیات عرب جامعه‌الزهراء 65ـ1363 دو دوره
منطق جامعه‌الزهراء 1375 یک دوره
کلام اسلامی جامعه‌الزهراء 1373-75 چند دوره
تفسیر (تفسیر سورة نساء از کتاب جوامع‌الجامع) جامعه‌الزهراء 1377-81 سه دوره
فقه جامعه‌الزهراء و مرکز تربیت مدرس حوزه خواهران 1367-93 دوره‌های متعدد-مبانی احکام(دوره مربوط به اساتید جامعه الزهراء (س) ) شرح لمعه، مکاسب
اصول جامعه‌الزهراء 1370-85 دوره‌های متعدد
نظام حقوق زن در اسلام و موضوعات فلسفه فقهی مرکز تحقیقات زن و خانواده 1388 دوره‌های آموزشی ترویجی
فقه (رشتة فقه و مبانی حقوق) دانشکده هدی وابسته به جامعه الزهرا - - - - - -
اصول فقه (حلقات شهید صدر) جامعة الزهراء (س) 1370-1387 - - -
فقه و مبانی حقوق دانشکده هدی 1381 - - -
فلسفه فقه (سطح3 تربیت مدرس)، مرکز تحقیقات زن و خانواده 1385 - - -
فقه عمومی و فقه تخصصی (سطح3 تربیت مدرس)، مرکز تحقیقات زن و خانواده 1393 تا کنون - - -
فقه (طهارت زنان و فقه اداره خانواده) سطح چهار حوزه علمیه خواهران الزهراء اهواز 1396 - 1397 - - -
فقه(احکام تربیت کودک) سطح چهار جامعة الزهراء 1397 - - -
کارگاه روش نوشتن مقاله علمی جامعة الزهراء (س) 1395 و 1397 - - -
نشست علمی با موضوع نقد برابری کامل حقوقی زن و مرد از دیدگاه مکاتب فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق غرب مرکز تحقیقات زن و خانواده 1388 - - -
نشست علمی با موضوع حجیت خبر واحد در غیر احکام فقهی مرکز تحقیقات زن و خانواده 1394 - - -
سوابق‌پژوهشی
فعالیت‌ها
• طرح‌های پژوهشی
عنوان سفارش دهنده تاریخ انتشار محل نشر توضیحـــات
نفقه (دانشنامه فرهنگ فاطمی) - - - 1384 - - - تکمیل
فلسفه تفاوت‌های حقوقی زن و مرد مرکز تحقیقات زن و خانواده 1386 - - - تکمیل
خدا در اندیشة فلاسفه یونان مرکز تحقیقات زن و خانواده 1385 - - - تکمیل
بررسی اسناد روایات مربوط به شخصیت‌ و ‌ارزش زن شورای فرهنگی و اجتماعی زنان 1380 - - - تکمیل
تکثر‌گرایی دینی (پلورالیسم) مرکز تحقیقات زن و خانواده 1385 - - - تکمیل
عدالت و تفاوت‌های حقوقی زن و مرد مرکز تحقیقات زن و خانواده 1388 - - - تکمیل
مسئله‌شناسی جنسیت و فلسفه حقوق مرکز تحقیقات زن و خانواده 1389 - - - تکمیل
حقوق و جنسیت: نقد برابری حقوقی زن و مرد از دیدگاه فلاسفة اخلاق و حقوق مرکز تحقیقات زن و خانواده 1389 - - - تکمیل
موضوع شناختی فقهی کاشت ناخن موسسه موضوع شناسی فقهی 1394 - - - تکمیل
• کتــــب
عنوان تاریخ انتشار محل نشر شابک توضیحـــات
مباحث علم اصول (تقریرات مباحث خارج اصول آیه‌الله تجلیل تبریزی) 1393 فرهنگ و اندیشه جاویدان 5- 9-91734-600- 978 - - -
• مقــــالات
عنوان تاریخ انتشار نام مجله کلمات کلیدی
ازدواج صغیر و صغیره توسط پدر و جد پدری - - - پیام زن - - -
کنترل موالید از دیدگاه اسلام بهار 1386 حوراء - - -
خانواده دموکراتیک 1388 چاپ شده در کتاب آسیب‌شناسی خانواده - - -
بررسی مبانی فقهی ولایت پدر و جد پدری بر ازدواج صغیر و صغیره 1380 چاپ شده در کتاب سن ازدواج دختران - - -
پوشش زنان در عرصة قانون و حکومت 1387 چاپ شده در کتاب نظام‌ اسلامی و مسئله حجاب - - -
اعتبار سنجی روایات سجده زن بر شوهر دو فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات جنسیت و خانواده
بررسی متن شناختی روایت النساء عی و عورة فصلنامه علمی – پژوهشی علوم حدیث
مبانی نظری دیدگاه علامه طباطبایی در حجیت روایات تفسیری و تعامل با روایات جنسیتی در المیزان 1396 فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات جنسیت و خانواده
جنسیت و ارزشمندی: نکوهش گفتگو با زنان در روایات 1397 فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده
حجیت خبر واحد در امور اعتقادی 1397 فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات کلامی
نفقه 1384 دانشنامه فرهنگ فاطمی (مجموعه مقالات)
حقوق و جنسیت: نقد برابری کامل حقوقی زن و مرد از دیدگاه مکاتب فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق غرب 1391 کتاب اندیشه های راهبردی با موضوع زن و خانواده (مجموعه مقالات)
• پایان‌نامـــه‌ها
عنوان مقطع تحصیلی مرکز علمی سال ارائه سمت توضیحـــات
طواف، محدوده و شرایط از دیدگاه فریقین - - - حوزه 1391 استاد راهنما - - -
سن بلوغ دختران - - - حوزه در حال انجام استاد راهنما
نشوز زن از دیدگاه فقه - - - حوزه 1388 استاد مشاور - - -
مادری در اندیشه اسلام - - - حوزه 1390 استاد مشاور - - -
نقش عرف در استنباط احکام - - - حوزه 1392 استاد مشاور - - -
فلسفه تفاوت‌های حقوقی زن و مرد - - - حوزه 1392 استاد راهنما - - -
شبهات مربوط به ارث، دیه و شهادت زنان از دیدگاه فقه امامیه - - - حوزه 1392 استاد داور - - -
• مصاحبه و گفت‌وگوهای علمی
عنوان نحوه انتشار تاریخ انجام توضیحـــات
- - - - - - - - - - - -
• طرح‌های پژوهشی در دست انجام و منتظر شده
عنوان نحوه ارائه سفارش‌دهنده تاریخ‌شروع تاریخ‌اتمام
پیش‌بینی‌شده
توضیحـــات
کتاب مقاله پایان‌نامه طرح
جنسیت و حدیث (جایگاه ارزشی زن در احادیث) - - - - - - - - - در دست اجرا
جـــوایـــز
امتیازات و دست‌آوردها
عنوان استانی کشوری سال توضیحـــات
- - - - - - - - -
ارائه مقالات
وایراد سخنرانی
در همایش‌ها
و کنفرانس‌های معتبر
عنوان سطح‌همایش نحوه‌ارائه محل‌برگزاری مرکز‌برگزار‌کننده سال توضیحـــات
بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در زمینه حجیت روایات تفسیری ملی - - - قم مرکز تحقیقات زن و خانواده 1395 همایش جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی
آشنایی با
زبان‌های خارجی
زبان سطح توضیحـــات
عربی متون تخصصی - - -
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ،پلاک5 پژوهشکده زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
عضویت در خبرنامه
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397