ورود
عضویت
Scintific Groups of the Woman and Family Researchs Center
Name and Family
Mrs. Fariba Alasvand
Email
alasvand@wrc.ir
Description

Personal Information:

Name:             Fariba Alasvand
Date of Birth:         Oct. 2nd 1967
Email:             alasvand@wrc.ir
Employment:     Academic member at Theoretical Studies Academic Dept.

Education:
•    PhD in Fiqh and Osul (Islamic Jurisprudence and its principles) at Jamiat al-Zahra (Al-Zahra Islamic Seminary). 2013
Dissertation Title: The Extent of Government intervention in Family law regarding the sharia necessities and volitions of the spouses
Dissertation advisor: Dr. Alireza Amini
Dissertation consultant: Dr. Shobayri
•    MA in Fiqh and Osul (Islamic Jurisprudence and its principles) at Jamiat al-Zahra (Al-Zahra Islamic Seminary). 1992
Thesis Title: Women rights and responsibilities; Foundations and the system of justifying
Thesis advisor: Dr. Hamid Parsania
Thesis consultant: Dr. Masumah Golgiri
•    BA in Fiqh and Osul (Islamic Jurisprudence and its principles) at Hawza Ilmiyyah al-Zahra Of Masjid Solayman 1989
 
RESEARCH AND PUBLICATIONS:

RESEARCH PROJECTS
•    Puberty in girls. Women’s cultural and social council, 1996
•    Khul’ Divorce (Also known as mutual divorce). Women’s cultural and social council, 1997
•    The legal draft protocol of the convention on the rights and the roles of women in the member states of the OIC. Vice Presidency for Woman and Family Affairs, 2010
•    Conceptual accumulation in the literature of Family and the interpretations of the commentators. Women and Family research center, 2015-2016
•    Government law VS Fatwa (Shari law); Pathology and future studies. Women and Family research center, 2014
•    Gender Justice. Women and Family research center, in process


ARTICLES
 (Academic journals)
•    Investigating the pathology of the Muslim women’s presence in the mass media. The Journal of Communication Research Vol. 11, Issue 38, 2004
•    Studying the Norms of Religious Lifestyle: Explanation of Three Principles. The quarterly journal of women in culture and art, Vol. 5, Issue 1, 2013.
•    Government intervention in the Family law. The quarterly journal of women’s strategic studies, Vol. 17, Issue 62, 2013.
•    The extent of the principle of Nonmaleficence (No Loss or La Zarar) in legislation; describing Imam Khomeini and Shahid Sadr’s perspectives. The quarterly journal of the Islamic Government, Vol. 20, Issue 76, 2015.
•     The Entity and Function of Rule Compared with Legal Decree. Bi-quarterly journal of Gender and Family studies, Vol. 2, Issue 2, 2014
•     The impacts of Khatoons on the Seljuk rule. The quarterly journal of the history of Islamic culture and civilization, 2017
•    Inequality Criterion in the Definition of Justice: a Philosophical or Theological Issue, Investigating the View Point of Allama Tabatabaee, related to the Legal Difference between Man and Woman. Bi-quarterly of Gender and Family studies, Vol. 4, Issue 2, 2017

 (Academic promotional journals)
•    Series of criminal laws: Stoning. The quarterly journal of women’s strategic studies, Vol. 3, 2008
•    The scope of the rulers’ intervention in the private spheres of the family. The quarterly journal of women’s strategic studies, Vol. 15, 2002.
•    Feminism, the origin of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW). The quarterly journal of Ketab Naqd Vol. 8, Issue 29, 2011
•    Women, Friday (Jum’ah) and Congregational (al-jama'ah) Prayers (salat). The quarterly journal of the Islamic Government, Vol. 9, Issue 32, 2004.
•    The criterion of Fatwa preference as a legal measure in legislation; by adapting to the family law. Bi-quarterly journal of women and family Islamic studies, Vol. 2, Issue 2, 2015
•    Media and the crisis of the sexual roles in the family. The quarterly journal of Media strategic studies, Baztab –e- Andishe, Vol. 1, Issue116, 2010
•    Conceptual accumulation in the literature of Family and the interpretations of the commentators; Transformation factors and lexical diversity. Bi-quarterly journal of women and family Islamic studies, Vol. 3, Issue 4, 2016
•     Systemic perspective on the pattern of a Muslim woman, priorities and functions. Women’s issues Conference proceedings, Women and Family research center, 2000.
•    A comparison of female and male. Fatimi Encyclopedia, Research institute of Islamic Culture and Thought, 2006
•    The woman’s human role and value. Fatimi Encyclopedia, Research institute of Islamic Culture and Thought, 2006
•    The domestic Sirah (conduct) of Hadrat Zahra (SA). Fatimi Encyclopedia, Research institute of Islamic Culture and Thought, 2006
•     Gender based roles. Conference proceedings “Identity and gender based roles”, Women and Family research center, 2009.
•    The Family and government interactions. Conference proceedings “Strategic thoughts on women and family”, Secretariat of the seminar on strategic thoughts, 2012.

 BOOKS
•    Women and equal rights, a review of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and Beijing declaration. Socio Cultural Council of women, Public relations, 2003.
•    A review of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW), Management of Hawza Ilmiyya Qom, 2004
•    Woman and a balance between rights and responsibilities. Neyestan Book
•    Women in the Sirah (conduct) of the Great prophet. Akharin Payam 2006
•    Life Skills with a religious approach. Sorush -e- hedayat, 2007
•    Women in Islam 1. Hajar Qom, 2011
•    Women in Islam 2. Hajar Qom, 2011
•    A continuous white line. Qabasat Isfahan, 2017
•    The Aristo Homes. Qabasat Isfahan,2018

DOMESTIC AND INTERNATIONAL CONFERENCES (papers and presentations):
•     Active interactions between government and family; Seminar on family and Government, Allama Tabatabaiee University, 2018.
•    Inequality Criterion in the Definition of Justice: a Philosophical or Theological Issue, Investigating the View Point of Allama Tabatabaee, related to the Legal Difference between Man and Woman. The seminar on gender and family in Allama Tabatabaee’s perspective, Women and Family research center, 2016.
•    Woman, religion and gender. The 1st national congress on family psychology, Chamran University, Ahvaz 2016.
•    Gender justice, in two Comparative Interpretations. The congress on women’s social issues, Allama Tabatabaiee University, 2018.
•    Women at the time of infallible Shia Imams; focusing on the knowledge-based actions. The international congress on the Shiite role in the establishment and development of Islamic sciences, Qom 2018.
•    Contemporary obstacles to motherhood. Seminar on motherhood on the occasion of mothers’ day in the U.S., Islamic center of New York, 2009
•    Violence against women and women’s social engagement. (two papers)
•    The first meeting of senior woman officials of the Muslim countries on the women’s public life, OIC Turkey 2007. (Lectures in two specialized panels).
•    Family leadership in Islamic Fiqh (Jurisprudent); a review on the contradiction between CEDAW and Islamic contexts (paper). Islamic studies department of Johns Hopkins University in collaboration with Mofid University, Tunisia, 2008.
•    Women, society and international politics (Lecture). Cultural center of I.R. Iran in collaboration with Hasan al-Din University and the institute for protecting Human rights (Makassar), Indonesia 2015.
•    Conference on women, unity and Future, roundtable discussion, Cultural center of I.R. Iran in collaboration with Alaa El Din University, Alaa El Din University.
•    Lectures in the Review colloquiums of the book “Woman and a balance between rights and responsibilities” after the release of the Italian translation. Eurasian Academic society, Trieste and Bologna, 2010
•    Lecture including papers in three colloquiums: Pontifical Gregorian University, The Association of woman theologians of Vatican, The institute of Family and Marriage studies, IR Iran embassy collaborating The Culture Minister of Vatican, 2011
•    Lecture and paper on Motherhood and employment. The Islamic center of Hamburg, Germany 2012
•    The conference on two sacred women (paper), Austria 2004.
•    Conference on a review on CEDAW (paper), Lebanon, 2014.

ACADEMIC CONFERENCES (Symposiums)
•    Society, Islamic system and managing women demands, Women and Family research center, 2008.
•    Women, Family and economy, Women and Family research center, 2009.
•    Divorce in Iran, Women and Family research center, 2010.
•    Family and national media, Women and Family research center, 2010.
•    Family and government relations, Women and Family research center, 2012.
•    Functions and efficiency of religion in the family, (critic), Women and Family research center, 2013.
•    Different forms of government intervention in the family law, Women and Family research center, 2014.
•    Feminism and new separation???/isolation, Women and Family research center, 2013.
•    Gender problems and family; priorities and possible action patterns, Women and Family research center, 2017.
•    How to encounter international documents in regards with training and education, Women and Family research center, 2017.
•    Conceptual accumulation and evolution of family lexicon in the Quranic exegesis, Women and Family research center, 2017.

TEACHING
ACADEMIC
•    Arabic literature, Hawza Ilmiyyah al-Zahra Of Masjid Solayman, 1985-1988
•    Logic, Jamiat al-Zahra (Al-Zahra Islamic Seminary), 1992-1994.
•    Kalaam (Thoelogy), Hawza Ilmiyyah al-Zahra Of Masjid Solayman, 1987-1989
•    Kalaam (Thoelogy), Jamiat al-Zahra (Al-Zahra Islamic Seminary), 1991-1995.
•    Osul al-Fiqh (the principles of Jurisprudent), Books: Maalem al-osul up to Kifayat al-osul and Halaghat al-Osul 1, 2 and 3, 1987 until now.
•    Islamic Phylosophy Jamiat al-Zahra (Al-Zahra Islamic Seminary) and Hoda University, 1995-2003.
•    Fiqh (Islamic jurisprudent), Books: Tahrir al-vasileh, Orvah, Sharh al-Lom’eh ,Jamiat al-Zahra (Al-Zahra Islamic Seminary) and Hawza Ilmiyyah al-Zahra Of Masjid Solayman, 1988-2003.
•    Women studies, Baqir al-Olum University, 2003.
•    Tafsir of Quran (Quranic exegesis) and commentary on Nahjul Balagha. Jamiat al-Zahra (Al-Zahra Islamic Seminary) and woman’s Hawza ilmyyia, 1997-2011.
•     Women in the thoughts of modern intellectuals, PhD level, University of Religions and Denominations, 2014-2015.
•     Philosophy of Fiqh (TTC), Women and Family research center, 2016.
•    Comparative Tafsir (Quranic exegesis): women and family in commentary contexts and approaches, PhD level, Jamiat al-Zahra (Al-Zahra Islamic Seminary), 2015-2017
•    Fiqh (Islamic jurisprudent) Studying blood types, PhD level, woman’s Hawza ilmyyia, 2017.
•    Women in Islam, Master’s level (TTC), Women and Family research center, 2013 until now.
•    Gender and women in the Muslim scholars’ view, PhD level, Hawza Ilmyyia of Ahwaz, 2017
•    Sharia laws regarding Women in the Holy Quran, PhD level, University of Religions and Denominations 2018.
•    Feminism, PhD level, Teachers’ training center, Qom, 2018.

WORKSHOPS
•    The lifestyle, ordered by Qazvin province government, 2008.
•    Specialized women skills and internship for applicants for faculty membership in Women and Family research center, 2001 until now.
•    Woman studies and lifestyle, Kufa University and affiliated institutes in Iraq, 2001.

REFEREES
•    Bi-quarterly journal of Gender and Family studies.
•    The third seminar on strategic thoughts: Women and family
•    Conference of Hawza’s the best book of year.
•    Conference on Motherhood, Women and Family research center
•    Critique on Feminism written by Ghazale Dolati (book)
•    The quarterly journal of the Islamic Government
•    The quarterly journal of women’s strategic studies
•    Bi-quarterly journal of women and family Islamic studies
•    Bi-quarterly journal of Islamic training
ADMINISTRATION AND MEMBERSHIPS
•    Member of the socio cultural council of women and family at Supreme Council of the Cultural Revolution, 1997-2012.
•    Member of Hawza commission, affiliated to woman and family committee of Supreme Council of the Cultural Revolution, 2006-2011.
•    Member of research council of Women and Family research center, 2004 until now.
•    Member of policy making council of women’s hawza ilmyyia, 2011 until now.
•    Member of board of trustee of Women and Family research center, 2016 until now.
•    Member of audit board of Women and Family research center, 2007 until now.
•    Secretary of the national conference on gender and family; Investigating the View Point of Allama Tabatabaee, Women and Family research center, 2016.
•    Member of editorial board of Bi-quarterly journal of women and family Islamic studies, 2016 until now.
•    Member of editorial board of quarterly journal of the faculty of woman and family, University of Religions and Denominations, 2017 until now.
•    Member of editorial board of Bi-quarterly journal of Gender and Family studies, Women and Family research center, 2013 until now.

 AWARDS AND HONORS:
•    Top quality thesis, Management of Hawza Ilmiyya Qom, 2007.
•    Top researcher; Announced by Ministry of interior, Tehran, 2006.
•    Top researcher; Announced by province government, Qom, 2007.
•    Top Quran activist; Announced by Ministry of culture and Islamic guidance, Tehran, 2013.
•    Admired woman; Announced by president of IR Iran, Tehran, 2010.
•    Top Author of the festival of hawza book of year for “Woman in islam”, Qom, 2014

SKILLS AND QUALIFICATIONS
•    English language: comprehension, translation and conversation
•    Arabic language: specialized and technical texts comprehension and translation
 

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ، مرکز تحقیقات زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 17251
کاربران آنلاین :     10
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397