ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
 
عنوان جنسیت انسان
پدیدآورنده نانسی و. دنی، دیوید کاداگنو
مترجم مترجم حسن مرندی
مشخصات نشر تهران:ثالث، 1396.
توضیحات چاپی چاپ اول
مشخصات ظاهری 582ص.: جدول، مصور .
رده کنگره
 
/۹ج۲الف
 ۲۱
HQ
کتابنامه 13کتابنامه: ص. [549] - 582

» آزار جنسي / خشونت جنسي / تجاوز جنسي
» انحرافات جنسي / آزادي جنسي
» بارداري
» بلوغ
» بيماري‌هاي جنسي / مشکلات جنسي
» سقط جنين / جنين
» عشق
» غريزه جنسي / تمايلات جنسي
» فرهنگ جنسي / رفتار جنسي / سکسيسم
» حيا و عفت / پاکدامني / اخلاق جنسي
» حيض / عادت ماهيانه
» روابط جنسي
» روابط زناشويي / روابط جنسي زوجين
» تربيت جنسي / آموزش جنسي
  فهرست فصل اول : کالبد شناسی دستگاه تناسلی
    درست یا نادرست
    کالبد شناسی جنسی مرد
    ساختار خارجی در مرد
    ذُکر یا آلت رجولیت
    ساختارهای داخلی دستگاه تناسلی مرد
    آیا گسیل پیش از انزال به راستی نطفه دارد؟
    کالبد شناسی جنسی زن
    ساختار خارجی دستگاه تناسلی زن
    ختنه زنان یا چوچوله برداری
    ساختارهای درونی دستگاه تناسلی زنان
    انزال زنان و نطقه جی: درست یا نادرست؟
    نقطه گرفنبرگ
    پژوهش های دیگر
    نتیجه گیری
    چقدر بدنمان را می پسندیم؟
    رشد دستگاه تناسلی قبل از تولد
    انسان و هورمون های پیش از تولد
    پاسخ به درست یا نادرست
    خلاصه
فصل دوم: فیزیولوژی و رفتار جنسی
    درست یا نادرست
    کنترل مغز بر دستگاه تناسلی
    آندوکرینولوژی
    فیزیولوژی جنسی مرد
    فیزیولوژی جنسی زن
    دوره ماهانه (عادت ماهانه)
    جنبه های زیست شناختی دوره عادت ماهانه
    تغییرات غدد پستانی در دوره ماهانه
    مشکل های رایج در حین دوره عادت ماهانه
    دیسمنوره (قاعدگی دردناک)
    آمنوره (فقدان قاعدگی)
    جنبه های روان شناختی هورمون های جنسی مردانه
    هورمون های جنسی مردانه و رفتار جنسی مردانه
    تأخیر قاعدگی و آمنوره در بالرین ها
    هورمون های جنسی مردانه: خلق و پرخاشگری
    جنبه های روان شناختی هورمون های جنسی زنانه
    دوره عادت ماهانه و خیزش جنسی
     همزمانی قاعدگی
    عادت ماهانه، خلق و فشار روحی (تنش) قبل از قاعدگی
    دوره عادت ماهانه و کارهای فکری
    پاسخ به درست یا نادرست
    خلاصه
فصل سوم: پاسخ جنسی انسان
    درست یا نادرست
    چرخه پاسخ جنسی انسان
    مرحلۀ تهییج
    مرحلۀ فلاتی
    مرحلۀ ارگاسمی
    بحث و جدل راجع به ارگاسم در زن
    تجربه های ذهنی ارگاسم
    ارگاسم در مردان
    مرحلۀ فرونشستن
    تغییر در زن
    تغییر مشترک در زن و مرد
    دوره های تحریک ناپذیری و سایر تفاوت های جنسی
    مدل های دیگر متفاوت با مدل ماسترز و جانسون در پاسخ جنسی انسان
    مکانیسم های نعوظ و انزال در مرد
    نعوظ
    انزال
    پاسخ به درست یا نادرست
    خلاصه
فصل چهارم: بارداری و جلوگیری از آن
    درست یا نادرست
    اسپماتوزوئید (یاختۀ نطفه) و آماده شدن آن برای لقاح
    حمل نطفه به مجرای تناسلی زن
    مساعد سازی اسپماتوزوئید
    فعال کردن اسپماتوزوئید
    لقاح
    بارداری
    تغییرات هورمونی در اثنای بارداری
    چند قلوزایی
    تشخیص بارداری
    بلاستوسیت، رویان و جنین
         سه ماهۀ اول
         سه ماهۀدوم
         سه ماهۀ سوم
    مادر و پدر
         سه ماهۀ اول
         سه ماهۀ دوم
         سه ماهۀ سوم
    رفتار و عادات مادرانه
    تغذیه
    سیگار کشیدن
    الکل
    کافئین
    مواد دارویی و شیمیایی
    تشعشع
    ورزش
    همخوابگی
    مشکلات دوره بارداری
    بارداری نابجا
    سقط جنین
    نارسی نوزاد
    مسمومیت بارداری
    اختلال های رشد و نمو
    ناسازگاری ارهاش (Rh) خون
    ناباروری در زنان و مردان
    ناباروری در مردان
    ناباروری در زنان
    پاسخ درست یا نادرست
    خلاصه
فصل پنجم: تولد کودک و پدر و مادری
    درست یا نادرست
    مراحل زایمان
    روش های کار بعد از تولد
    روش های سنتی
    پیشرفت های اخیر
    اثر دارو
    وضع حمل طبیعی یا آمادگی
    روش لوبویه
    عمل سزارین
    خاطراتی از زایمان در خانه
    زایمان از مهبل بعد از عمل سزارین
    دوره پس از زایمان
    افسردگی پس از زایمان
    تغییرهای پستان
    روابط جنسی
    مخارج و منافع فرزند داشتن
    منافع فرزند داشتن
    فرزند نداشتن به چه قیمتی تمام می شود؟
    ملاحظات دیگر
    بی فرزند ماندن
    پاسخ درست یا نادرست
    خلاصه
فصل ششم: جلوگیری از بارداری و سقط
    درست یا نادرست
    اقدام مؤثر ضد بارداری: موافق و مخالف
    خبر داشتن از زمان باروری
    مؤثر بودن تدبیرهای جلوگیری از بارداری
    روش تقویمی
    روش دمای قاعده ای بدن
    روش موکوس گردن رحم
    اثربخشی روش های خبرداری از زمان باروری
    رفتار های جنسی ای که نیاز به جلوگیری از بارداری را منتفی می کند
    شگردها و روش های جلوگیری از بارداری
    نقطه کش های مهبلی
    اسفنج ضد بارداری
    جلوگیری از لانه گزینی تخمک: آی یودی (IUD)
    جلوگیری از تخمک گذاری: ضد بارداری خوراکی و هورمونی
    روش های فرعی و غیر مؤثر جلوگیری از بارداری
    خطر جلوگیری در مقایسه با خطر بارداری
    جنبه های روانی و اجتماعی جلوگیری از بارداری
    عقیم یا سترون کردن
    عقیم کردن زنان (بستن لوله ها)
    عقیم کردن مردان
    جلوگیری از بارداری و آینده
    گورتاژ و سقط
    روش های غیر جراحی
    جنبه های اجتماعی و روانی سقط جنین
    پاسخ درست یا نادرست
    خلاصه
فصل هفتم: طفولیت و بلوغ
    درست یا نادرست
    شیرخوارگی
    کودکی
    نوجوانی
    تغییرهای زیست شناختی
    رفتار جنسی
    استمنا استشها
    نوازش (مغازله)
    آمیزش
    ارگاسم
    بارداری دختران نوجوان
    تجربه های همجنس گرایی در کودکی و نوجوانی
    پاسخ به درست یا نادرست
    خلاصه
فصل هشتم: بزرگسالی و کهنسالی
    جوانی
    تناوب (بسامد) فعالیت جنسی
    تنوع فعالیت جنسی
    تفاوت دو جنس
    میانسالی
    بسامد فعالیت جنسی
    یائسگی
    مشکل های جنسی
    اواخر میانسالی
    بسامد فعالیت های جنسی
    تفاوت های مرد و زن
    تغییر های فیزیولوژیک
    عوامل مؤثر بر میل جنسی در سالخوردگی
    پاسخ درست یا نادرست
    خلاصه
فصل نهم: عشق، جاذبه، صمیمیت
    درست یا نادرست
    عشق چیست؟
    عشق چه نیست؟
    شیفتگی
    جاذبه جنسی
    مطالعۀ عملی عشق و مجذوبیت
    ظاهر جسمانی
    کفایت
    دوست داشتن متقابل
    مشابهت
    آشنایی
    مجاورت
    نظریۀ های عشق
    نظریۀ تقویت
    نظریۀ تبادل
    نظریۀ تعادل
    ایجاد رابطۀ عاشقانه
    موانع صمیمیت
    رابطه بین عشق و سکس
    پاسخ به درست یا نادرست
    خلاصه
فصل دهم: شیوه های زندگی جنسی
    درست یا نادرست
    ازدوج
    سکس در زناشویی
    رابطۀ جنسی خارج از زناشویی
    سکس پس از جدایی یا مرگ همسر
    ازدواج مجدد
    مجرد ماندن
    دلایل مجرد ماندن
    آثار مجرد ماندن
    سکس در مجردان
فصل یازدهم: مسائل جنسی و معلومیت ها
    درست یا نادرست
    بزرگسالان مبتلا به ضایعه نخاع و مسئله جنسی
    عملکرد جنسی مرد و ضایعه نخاعی
    عملکرد جنسی زنان و ضایعه نخاعی
    باروری زن و مرد
    بارداری و زایمان
    قابلبت رسیدن به ارگاسم در مردان و زنان
    مسائل جنسی در بیماران قلبی و عروقی
    دیابت و مسائل جنسی
    مردان دیابتی
    زنان دیابتی
    اختلال بینایی
    اختلال شنوایی
    آموزش جنسی برای کودکان مبتلا به اختلال بینایی و شنوایی
    کم هوشی و مسائل جنسی
    پاسخ به در ست یا نادرست
    خلاصه
فصل دوازدهم: اختلال های عملکرد جنسی و سلامت جنسی
    درست یا نادرست
    اختلال های عملکرد جنسی در مرد
    اشکال در نعوظ
    انزال زودرس
    انزال دیررس
    اختلال عملکرد جنسی در زنان
    اختلال عمل ارگاسم
    واژنیسم
    اختلال های عملی جنسی مشترک در مردان و زنان
    آمیزش دردناک
    اختلال در میل جنسی
    علل اختلال عملکرد جنسی در مردان و زنان
    برخی از علل بلاواسطه اختلال عملکرد جنسی
    ناتوانی در پرداختن به فعالیت جنسی مؤثر
    ترس از شکست
    تقاضای انجام عمل جنسی
    دفاع در برابر احساس های شهوی
    شکست در برقرار کردن ارتباط
    علل عضوی اختلال عمل جنسی
    درمان اختلال عمل جنسی
    تمرین های متمرکز بر حواس یا متمرکز بر ملامسه
    درمان اختلال های عمل جنسی در مردان
    اختلال های جنسی در زنان
    اختلال های غدد پستانی
    پاسخ به درست یا نادرست
    خلاصه
فصل سیزدهم: بیماری های آمیزشی
    درست یت نادرست
    بیماری های آمیزشی
    سوزاک
    سوزاک در مردان
    سوزاک در زنان
    کلامیدیا
    اورتریت غیرگونوکوکی (غیر سوزاکی)
    تبخال تناسلی (هر پس ژنیتال)
    زگیل های تناسلی
    شپشک و جَرَب (گال) زهار
    تریکو مونیاز
    عفونت های قارچی مهبل
    سیفیلیس
    سیفیلیس مرحله اول
    سیفیلیس ثانوی (مرحله دوم)
    سیفیلیس مرحله سوم
    درمان سیفیلیس
    لنفوگرانولوم آمیزشی
    هپاتیت B (التهاب کبدی)
    ایدز (سندروم اکتسابی نقص ایمنی)
    آمبیازیس
    شانکروئید
    گرانولوم مغبنی (انگوئینال)
    پیشگیری از بیماری های آمیزشی
    سرایت بیماری های آمیزشی به جنین و نوزاد
    عواقب فردی و اجتماعی بیماری های آمیزشی
    پاسخ به درست یا نادرست
    خلاصه
فصل چهاردهم: گوناگونی فعالیت های جنسی
    درست یا نادرست
    تعریف گوناگونی های جنسی
    گوناگونی های جنسی نوع اول (کاربرد اشیای غیر معمولی)
    یادگاری خواهی (فتیشیسم)
    حیوان خواهی (زوفیلی)
    مرده خواهی (نکروفیلی)
    بچه بازی (پدوفیلی)
    یادگارخواهی و مبدل پوشی (ترانس و ستیسم)
    گوناگونی های جنسی به شیوه های غیر معمولی
    عورت نمایی
    هرزه درایی تلفنی
    چشم چرانی
    دگرآزاری جنسی (سادیسم)
    آزارخواهی جنسی (مازوخیسم)
    گوناگونی های جنسی
    علل گوناگونی های جنسی
    درمان گوناگونی های جنسی
    پاسخ به درست یا نادرست
    خلاصه
فصل پانزدهم: تجاوز جنسی و اجبار
    درست یا نادرست
    تجاوز
    جنبه های تاریخی
    عمل تجاوز
    گزارش تجاوز به مقامات قانونی
    تجاوز در وعده گاه
    کاربرد زور در عمل جنسی زناشویی
    عواقب تجاوز
    تجاوزگر
    قربانی تجاوز جنسی
    مردانی که به مردان دیگر تجاوز می کنند
    تجاوز جنسی به کودکان
    بروز
    متجاوز
    قربانی
    نحوه های سوء استفاده جنسی از کودکان
    آثار دراز مدت
    عواقب
    زنا با محارم
    پاسخ به درست یا نادرست
    خلاصه
فصل شانزدهم: آموزش جنسی
درست یا نادرست
    چگونه مسائل جنسی را یاد بدهیم؟
    اثرهای آموزش جنسی
    آموزش جنسی در خانه
    آموزش جنسی در مدرسه
    قبل از مدرسه (آمادگی)
    سال های اول دبستان
    سال های آخر دبستان
    اوایل دبیرستان[ تقریباً دوره راهنمایی]
    سال های آخر دبیرستان
    بحث و جدل های فعلی
    پاسخ درست یا نادرست
    خلاصه
منابع

شناسه کتاب 66928

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ، مرکز تحقیقات زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 17016
کاربران آنلاین :     10
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397