ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
 
عنوان بایسته‌های تقنین در حوزه خانواده
پدیدآورنده عاطفه ذبیحی‌بیدگلی
ویرایشگر ویراستار علمی لیلاسادات اسدی
مشخصات نشر تهران :دانشگاه امام صادق (ع)، واحد خواهران، ۱۳۹۴.
مشخصات ظاهری 304ص .
رده کنگره
 
/۲ب۲ذ
 ۵۴۰
KMH
کتابنامه 13کتابنامه: ص. [۲۸۵]- ۳۰۴

» زن در قوانين ايران / خانواده در قوانين ايران
» حقوق خانواده
  فهرست پیشگفتار
مقدمه
بخش نخست: بایسته های ذاتی قانون گذاری با تأکید بر مقررات مربوط به خانواده
    فصل نخست: صیانت قانون از موازین
         صیانت از میزان عدالت
              بررسی مفهوم عدالت
              معیار و مرجع تشخیص عدالت
              گستره و محدوده قانون گذاری مبتنی بر عدالت
                   قواعد مستند به سنت قطعی
                   لزوم حفظ نظم عمومی
                   مفهوم انصاف
         صیانت و پاسداری از موازین اسلامی
              تبیین مفهومی «موازین»
              تبیین اصل چهارم قانون اساسی
         رعایت سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی
              طبقه بندی قوانین موضوعه
              صیانت از قانون اساسی
                   کیفیت صیانت از قانون اساسی
                   وجود یا عدم وجود تغایر در حوزه قوانین خانواده
    فصل دوم: انطباق با معیارها
         انطباق با معیارها
              مفهوم حقوق فطری و طبیعی
              ضرورت انطباق قوانین با حقوق فطری و طبیعی
         انطباق با اصول حاکم بر نظام حقوقی و اسلامی
              انطباق با اصول حقوقی
                   تبیین مفهوم اصول مسلم حقوقی
                        الف) تعریف اصول حقوقی
                        ب) ویژگی های اصول حقوقی
                        ج) ماهیت و مبانی اصول حقوقی
                   عدول از اصول مسلم حقوقی در برخی از قوانین خانواده
              انطباق با اصول مستفاد از گزاره های قرآنی
    فصل سوم: مشروعیت و فایده مندی
         صدور از ناحیه مرجع ذی صلاح    
              دستگاه تقنین
                   همه پرسی
                   نهاد قانون گذاری
              نهاد های خارج از دستگاه تقنین
                   فرامین رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام
                   شورای عالی انقلاب فرهنگی
                   مصوبات مجلس خبرگان رهبری
         کلیت و دوام
              کلی بودن قانون
              دائمی بودن قانون
         هدفمداری قانون
              ضرورت هدف گذاری قانون
              جامع نگری در پیگیری اهداف
         تأمین قدرت الزام و ضمانت اجرای قانون
              ویژگی الزام آوری قاعده حقوقی
              علل عدم پیش بینی ضمانت إجرا در قوانین و مقررات خانواده
                   غفلت قانون گذار
                   عدم قابلیت تعیین ضمانت إجرا
                   ورود آموزه های اخلاقی به حوزه قوانین
بخش دوم: بایسته های عرضی قانون گذاری با تأکید بر مقررات مربوط به خانواده
    فصل نخست: بهره مندی از فنون همگامی با تحولات
         جامعیت قانون
              مفهوم جامعیت و ضرورت جامع بودن قانون
              راهکارهای ایجاد جامعیت در قانون
                   توجه به تحولات زمانی
                   نقش عنصر مصلحت
                        الف) تبیین مفهوم مصلحت
                        ب) جایگاه مصلحت در نظام قانون گذاری
         بهره گیری از نتایج مطالعات تطبیقی
              جایگاه و هدف حقوقی تطبیقی
              محدودیت های بهره مندی از حقوق تطبیقی در حوزه خانواده
         اتخاذ شیوه مناسب تقنین مبتنی بر هدف مقنن
              اصلاح قوانین
                   صلاحیت انحصاری مقام واضع قانون بر اصلاح آن
                   توجه به کیفیت اصلاح قانون
                        الف) پرهیز از تبصره نویسی یب مورد
                        ب) توجه به موارد کاربرد ماده واحده
                        ج) ذکر دقیق منسوخات
              تفسیر قوانین
                   ضرورت و جایگاه تفسیر قانون در نظام قانون گذاری
                   پیش فرض ها و قواعد حاکم بر تفسیر
    فصل دوم: سودمندی و قابلیت إجرا
         فنون مربوط به تأمین موضوع قانون
              عدم پیش بینی زمینه های اجرایی
              نادر بودن موضوع قانون
              منتفی شدن موضوع قانون
         توجه به تجربیات بشری و فرهنگ عمومی
              ضرورت توجه مقنن به تجربیات بشری و فرهنگ عمومی
              تبعات عدم توجه به تجربیات بشری و فرهنگ عمومی در فرایند تقنین
         هماهنگی با نظام حقوقی
              قوانین عادی
              اسناد و تعهدات بین المللی
                   تصویب معاهده در مجلس شورای اسلامی
                        الف) مشکلات ناشی از تصویب بدون قید و شرط میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966
                        ب) لزوم تجدید نظر در شرط کلی ایران بر کنوانسیون حقوق کودک
                   انطباق قوانین داخلی با مفاد اسناد و تعهدات بین المللی
         هماهنگی با نظم عمومی و اخلاق حسنه
              تبیین مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه
                   نظم عمومی
                   اخلاق حسنه
              تبیین جایگاه مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه در قانون گذاری
                   تبیین رابطه مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه در قوانین داخلی
                   دایره شمول مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه
    فصل سوم: توجه به کیفیت اثر بخشی قانون در نهاد خانواده
         ضرورت تشیید و تحکیم مبانی خانواده با توجه به ماهیت روابط اعضای خانواده
              ویژگی های نهاد خانواده
              جایگاه روابط خانوادگی در فرایند تقنین
         توجه به نقش اخلاق در تنظیم قواعد حقوقی حاکم بر خانواده
              بررسی نحوه تعامل اخلا ق و حقوق
              بررسی کارکرد اخلاق در حقوق خانواده
                   پیش بینی نهاد داوری
                   تدوین قواعد تکمیلی
         توجه به کیفیت ورود حقوق کیفری به حوزه خانواده
              سنجش و احراز معیارهای عمومی جرم انگاری
              توجه به معیارهای تدوین قوانین جزایی از جنبه ارکان جرم
                   عنصر مادی
                   عنصر معنوی
                   عنصر قانونی
                        الف) احتیاط در جرم انگاری رفتارها در حوزه خانواده
                        ب) لزوم بازدارندگی و کارآیی مجازات
                        ج) تناسب جرم و مجازات با توجه به پیامدهای مجازات بر کانون خانواده
                        د) اتخاذ رویکرد ترمیمی نسبت به آثار ارتکاب جرم
                        ه) توقف تعقیب یا اجرای حکم به تبع گذشت شاکی خصوصی یا زوال عوامل منشأ جرم
بخش سوم: بایسته های قانون نگاری در مقررات مربوط به خانواده
    فصل نخست: لزوم رعایت آیین نگارش قانون
         رعایت قواعد و ادب نگارش فارسی
              فارسی نویسی و اجتناب از استعمال الفاظ بیگانه
              ساده نویسی و روان بودن
                   صراحت در کلام و پرهیز از ابهام
                        الف) پرهیز از ذکر کلمات مجمل و دو پهلو
                        ب) رعایت ساختار جمله
              رعایت ایجاز و اختصار و پرهیز از اطاله کلام
                   پرهیز از ذکر الفاظ مترادف
                   پرهیز از ماده پرادزی بی مورد
                   پرهیز از آوردن حشو
                   عدم استفاده از پرانتز
                   پرهیز از مثال آوردن بی مورد
                   پرهیز از ذکر تعاریف غیر ضروری
         رعایت ادبیات و آیین نگارش حقوقی
              پرهیز از الفاظ عامیانه و مستهجن
              پرهیز از مغلق نویسی
              لزوم تعریف نهادها و مصطلحات قانونی
              تبیین دقیق مراد قانون گذار با عنایت به دایره شمول آن
    فصل دوم: توجه به شیوه استنباط و تفسیر قانون
         روش های تفسیری قانون
              تفسیر تاریخی
              تفسیر ادبی
              تفسیر منطقی
              تفسیر اصولی
         تأثیر توجه به روش های تفسیری در نگارش قانون
              توجه به دلالت های التزامی عبارات قانون
                   دلالت های مفهومی
                   دلالت های سیاقی
              توجه به تمایز میان شرط و تعلیق
              حکم ذکر مخصّص متصل در پی چند عام متوالی
              کیفیت اعتبار عام در صورت اجمال مخصّص
    فصل سوم: توجه به ترکیب ظاهری قانون
         رعایت نظم ساختاری
              تفکیک قوانین امری از تکمیلی
              تفکیک قوانین شکلی و ماهوی
              توجه به نحوه چینش مواد قانونی و ارتباط آنها
         ویرایش متن قانون و انتشار آن
              ویرایش متن قانون
              انتشار قانون و ضرورت نظارت بر آن
                   یافته های پژوهشی
فهرست منابع

شناسه کتاب 62065

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*





مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ، مرکز تحقیقات زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 17016
کاربران آنلاین :     11
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397