ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
 
عنوان حقوق خانواده در سوئد شامل: اهلیت، زناشویی چهارگانه، روابط همسران، فرزندان ...وصیت، هبه
پدیدآورنده گزارشی تطبیقی از مصطفی واحدی
مشخصات نشر تهران:گنج دانش، 1387.
توضیحات چاپی چاپ اول
مشخصات ظاهری 188ص .
رده کنگره
 
/۷ح۲و
 ۷۵۴۰
KK
کتابنامه 13کتابنامه: ص. 186- 188
واژه نامه واژه‌نامه

» حقوق خانواده
  فهرست اهلیت:
    اهلیت تمتع، استیفاء، صغیر، کبیر، رشید، غیر رشید – حذف واژه محجور
تشکیل خانواده
تعریف خانواده
حقوق خانواده
نامزدی
اقسام زناشوئی
    نکاح دائم یک زن با یک مرد
    همزیستی یک زن و یک مرد
    یارگیری دو مرد همجنسگرا یا همجنسگرائی مردانه
    یارگیری دو زن همجنسگرا یا همجنسگرائی زنانه
شرایط درستی عقد نکاح دائم
موانع نکاح
    صِغَر
    قرابت
    تأهل زن یا مرد
مراجع اجرای عقد
    مرجع شرعی
    مراجع عرفی
پیوند زناشوئی بیگانه تباران
    پرسش و پاسخ دوازده گانه
حقوق و تکالیف همسران
روابط مالی
    دارائی همسران اختصاصی یا اشتراکی
    حق ناشی از ازدواج
    قرارداد «آورده»
    ساختار قرارداد
برتری های دارائی ویژه
    دارائی هایی که اختصاصی شناخته می شوند
دارائی های ویژه از دید قانون
تفاوت مال ویژه و مشترک
حدود إعمال تصرفات مالکانه
ممنوعیت واگذاری لوازم زندگی مشترک
لزوم نوشته بودن موافقت همسر
پیامد عدم هماهنگی با همسر
جدا کردن مسکن و تفکیک لوازم زندگی
نفقه
    نفقه در دوران ازدواج
    نفقه پس از طلاق
    تقسیم دارائی
تقسیم زودرس
شرکت کنندگان در تقسیم دارائی همسران
تقسیم اموال در پی درگذشت همسر
تعدیل در هنگام تقسیم
پیامدهای احتمالی پیروی نکردن از قانون تقسیم اموال
احتمال شمول «مالیات بر هدایا»
قرارداد مقدم
اموال مشمول تقسیم
    همسران قرارداد «آورده» دارند
    قرارداد ویژگی تمام دارائی های هر یک درست است
    عوض پرداختی بیمه
    دارائی ویژه
مراحل اجرای تقسیم
    گام نخست: صورت برداری
    گام دوم: پرداخت بدهی ها
    گام سوم: تقسیم عملی
قاعدۀ سه سال
چگونگی و کیفیت تقسیم
    خانه و لوازم خانگی
    تعدیل قرارداد ازدواج و قرارداد مقدم
تقسیم نامه و فایدۀ ثبت آن
پروانۀ تقسیم زودرس
اقرارنامۀ تصرف اموال با اجرای تقسیم زودرس
روابط غیر مالی همسران
    عشق و عاطفه زیربنای خانواده
    الزام به رعایت رضای همسر
    لقاح مصنوعی
    جلوگیری از باروری خود، درخواست عقیم شدن
    سقط جنین
فرزندان
نسب
نسب پدری فرزند زن شوهردار
    ولادت در حیات شوهر و ولادت پس از مرگ شوهر
         الف) دادنامۀ
         ب) استشهادیه و اقرارنامۀ مصدّق
نسب پدری فرزند زن بدون شوهر
    نیاز به آزمایش
نسب فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی
سالهای مهم
حقوق و تکالیف مادر و پدر
ولایت
    تشدید نظارت
    قیمومت
    امین
    مسئولیت های امین
    درخواست نصب امین
مباشر
حضانت
    حضانت فرزند قانونی
    حضانت فرزند طبیعی
    حضانت مشترک
انتقال حضانت
    بازبینی حضانت و دیدار
    حق کودک در دیدار والد
    فوت دارندۀ حضانت یا مرگ یک والد
    آثار داشتن حق حضانت
    درخواست اجرای رأی حضانت و دیدار
    چه کسی می تواند تقاضای اجرای حکم کند
    ارجاع به میانجی
    گرفتن کودک
    موانع اجرای حکم
    مسئولیت مددجو
فرزندخواندگی
فرزندخوانی؟
    حقوق فرزند خوانده
    ممنوعیت فرزند خواندگی بر پایۀ قرارداد های مالی
    مصالح فرزند خواه یا فرزند خوانده؟
    حداقل سن فرزند خواهی
    اشتراک همسران در فرزند خواهی
    تمایل کودک
    نظر خواهی از سازمان تأمین اجتماعی
    ممنوعیت فسخ فرزند خواندگی
    فرزند خوانده از خارج کشور
تغییر نام و نام خانوادگی
تغییر نام خانوادگی
    نام خانوادگی کودکان
    تغییر شهرت به نام خانوادگی همسر
    حق فرزند در تغییر نام خانوادگی
    نام خانوادگی تازه
نام
    نام کودک
    تغییر نام یا افزودن بر آن
نام میانی
    نام میانی کودک
    نام میانی بزرگسالان
نام محله
انحلال نکاح یا گسست پیوند زناشوئی
نخستین سبب طلاق
اقسام طلاق
    فوری و غیرفوری
    فرجۀ اندیشه
    درخواست صدور دستور موقت
دادخواست طلاق
    توافقی، انفرادی
    درخواست پیگیری رسیدگی به دادخواست طلاق
    صلاحیت دادگاه های سوئد
دومین سبب مرگ
    در فرض اوّل – در فرض دوم
ارث
سرچشمۀ توارث
    طبقات خوشاوندان
         طبقه اول
         طبقه دوم
         طبقه سوم
    درجۀ خویشاوندی
موانع ارث
    حجب، وصیت حرمانی
    مرز توارث
وارث ذی حق
    دو شرط از شرایط سه گانه
    محرومیت وارثان از ارث
چگونگی ارث بری
    درطبقه اول
    در طبقه دوم
    در طبقه سوم
    حصۀ اولاد
    سهم الارث همسر حق ممتازه
    صورت اول: وصیت در کار نیست
    صورت دوم: وصیت موجود است
سهم الارث همسر
    فرزند حاصل از زناشوئی پیشین
    برخورد حقوق ممتازه
    وارث بر سر دوراهی
    اثر اجرای حق ناشی از ازدواج پس از وفات همسر
تحریم ترکه و تقسیم آن
    فراخوان به همایش
    موارد لزوم تحریم ترکه
    صاحبان سهم در ترکه
    اخراج دارائی منفی
    تقسیم ارث، تعیین سهام یا افراز
    توزیع و تحویل سهام
    موصی له (موصی به کلی) در میان وارثان
    جزء مشاع موصی به در حصۀ وارث
    اعراض از ارث
    وراثت ثانویه
مسائل مالیات بر ارث
    مالیات بندی بر ارث
    شخص مؤدی یا مال مشمول مالیات
    معافیت مالیاتی
    برگۀ مالیاتی
    دو قاعدۀ تشخیص مالیات: دریافتی زیادتر، مالیات بیشتر
    وارث نزدیکتر، مالیات کمتر
    گروه بندی مالیات دهندگان
     سقف معافیت ها
    بخشودگی
    کاهش مالیات با اعراض از ارث
    متصدیان وصول
وصیت
    تعریف وصیت
    انگیزۀ موصی سوئدی
محروم کردن وارث
    فرض اول، فرض دوم
اقسام وصیت
    تقسیم موضوعی وصیت: تملیکی، عهدی
    تقسیم وجودی وصیت: وصیت شفاهی، وصیت کتبی
    وصیتنامۀ
    محدودۀ وصیت
    سنجشی به ثلث
شرایط صحت وصیت رسمی
    رعایت محدودۀ وصیت
    گواهی وصیت
    آگاهی از عنوان سند
    علم گواهان
    بیگانه بودن گواهان
    ذی نفع نبودن در وصیت
    تعارض وصایت و شهادت
وصیت قراردادی – موصی به و موصی له – موصی به
    موصی به مفروز
    موصی به کلی
موصی له
    موصی له موصی به معین، موصی له موصی به نامعین
موصی
    موصی
وصی
ابلاغ و تأیید وصیتنامۀ
تعدیل و اصلاح وصیت
قابلیت اجرای وصیت
هبه
    کلیّات
    تعریف هبه
    احکام عمومی
    همانندی هبه و وقف

شناسه کتاب 1843

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16971
کاربران آنلاین :     10
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397