ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان پیش بینی رفتار‏های پرخطر بر اساس سبک زندگی و تنظیم هیجانی در دختران دبیرستانی تهران
تعداد صفحات 13
نویسنده احمد سوری
مشخصات نشریه دوفصلنامه پليس زن - مجتمع آموزشی زنان پلیس - علمی ترویجی سال 11 پیاپی 27
تاریخ انتشار پاییز و زمستان - 1396
درجه علمی علمی - ترویجی
محدوده صفحات 48-36
زبان فارسی
کلید واژه دختران نوجوان  دانش‌آموزان دختر  رفتار دختران  رفتارهای پرخطر دختران  تنظیم هیجانی  تهران  سبک زندگی  رفتارهای پرخطر  دانش‌آموزان دختر دبیرستانی  هیجان  رفتار نوجوان  نوجوان ایرانی  
چکیده زمینه و هدف: رفتارهای پرخطر به رفتارهایی گفته میشود که سلامت و بهزیستی جسمی، روان شناختی و اجتماعی افراد و جامعه را به خطر می اندازد و دورۀ نوجوانی به دلیل خودمحوری و عدم درک مناسب نوجوانان از رفتارهای خود، مرحلۀ مهمی برای شروع این رفتارهای محسوب می شود. این پژوهش با هدف پیش‎بینی رفتارهای پرخطر بر اساس سبک زندگی و تنظیم هیجانی در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان اجرا شده است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و شیوه اجرا همبستگی-پیمایشی است. جامعه پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه پنج شهر تهران در سال تحصیلی 1395-1396 تشکیل داده‎اند و نمونه 346 نفری به طور خوشه ای-تصادفی انتخاب انتخاب شدند. داده ها با کمک پرسشنامه های نیمرخ سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامتی (آلفای کرونباخ 94/0)، تنظیم هیجانی نادیا گرنفسکی (آلفای کرونباخ 81/0) و پرسشنامه مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی(آلفای کرونباخ 87/0) جمع‏ آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی تحلیل شدند. یافته‏ ها و نتایج: پژوهش نشان داد که بین رفتارهای پرخطر با سبک زندگی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد و رفتارهای پرخطر را می توان با سبک زندگی پیش بینی نمود. این رفتارها با تنظیم هیجانی رابطه معناداری ندارد و تنظیم هیجانی نمی توانند چنین رفتارهایی را پیش‏ بینی کند. بنابراین با ایجاد تغییر در سبک زندگی به ویژه بعد روابط بین فردی می توان بر رفتارهای پرخطر دانش آموزان دختر اثر گذاشت.

کد مقاله 31509
تعداد بازدید 9

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ، مرکز تحقیقات زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 17251
کاربران آنلاین :     11
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397