ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان بررسي تأثير آموزش‌هاي مهارتي بر وضعيت رفتارهاي انحرافي زنان ندامتگاه گرگان
تعداد صفحات 15
نویسنده فرشته بادی - غلامرضا خوش‌فر - زهرا بادی
مشخصات نشریه فصلنامه مهارت آموزی - سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای سال 4 پیاپی 14
تاریخ انتشار زمستان - 1394
درجه علمی علمی - ترویجی
محدوده صفحات 35-21
زبان فارسی
کلید واژه زنان زندانی  گرگان (شهرستان)  رفتارهای انحرافی  آموزش مهارتی  ندامتگاه  
چکیده همگام با توسعۀ علم و تکنولوژي، کیفیت آموزشهاي مهارتی، در زندانها گسترش داشـته اسـت. امروزه زندانیان زندانها، از مشکلات و آسیب هاي جدي که منجر به بروز رفتارهاي انحرافی بوده است، رنج میبرند. آموزشهاي مهـارتی باعـث افـزایش اعتمـاد بـه نفـس و آگـاه سـازي زنـان از تواناییهاي بالقوة خود و بهبود منزلت در خانواده تأثیر زیادي داشـته اسـت. هـدف ایـن مطالعـه شناخت تأثیر آموزشهاي مهارتی بر وضعیت رفتارهاي انحرافی زنان ندامتگاه گرگان بـوده اسـت. رفتارهاي انحرافی، شامل شش بعد: ناهنجاريهاي سرقت، تقلب، عمومی، مواد مخـدر، مشـروبات
الکلی و روابط جنسی میباشند. زنان به عنوان نیمی از جمعیت تاثیر به سزایی در کاهش انحرافـات و توسعه جامعه نقش دارند. روش تحقیق پیمایشی بوده و داده ها به روش میدانی جمع آوري شـده است. جامعۀ آماري شامل زنان زندانی ندامتگاه گرگان می باشند که تعداد آنها 180 نفر بوده است. نمونۀ آماري کلیۀ اعضاي جامعۀ آماري را شامل میشود. بنابراین، به جاي نمونه گیري از سرشماري استفاده شده است. ابزار تحقیق پرسشنامۀ محقق ساخته بـوده اسـت. اعتبـار ابـزار بـه وسـیلۀ اعتبـار صوري و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ 0/725 مورد تأیید قرار گرفته است. براي آزمون فرضیه هاي تحقیق از تکنیکها و روشهاي آماري پیشرفتۀ متناسب با سطح سنجش متغیرها
استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان تأثیر آمـوزشهـاي مهـارتی بـر وضـعیت رفتـارهـاي انحرافی زنان ندامتگاه بین دو گروه آموزش دیده و آموزش ندیده تفاوت معنی داري وجـود نـدارد. نتایج دیگر پژوهش نشـان داد کـه بـین جـنس زن، وضـعیت تأهـل، تحصـیلات، قومیـت، مـدت محکومیت و انگیزة ارتکاب جرم، وضعیت شغلی، مصرف رسانه اي و سن بـا رفتـارهـاي انحرافـی تفاوت معنی داري وجود نداشته است به طوريکه زنان بیشتر، متأهلین، بـیش از مجـردین، و سـنین پایینتر بیش از سنین بالاتر و بیکاران بیش از شـاغلین بـه رفتـارهـاي انحرافـی ششـگانه گـرایش داشته اند. در بین ابعـاد رفتـارهـاي انحرافـی صـرفاً ناهنجـاري مصـرف مشـروبات الکلـی تفـاوت معنی داري را بین دو گروه آموزش دیده و آموزش ندیده نشان داد. هر چه مدت محکومیت افـزایش یابد، رفتارهاي انحرافی هم افزایش میپذیرد.

کد مقاله 29081
تعداد بازدید 14

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16973
کاربران آنلاین :     13
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397