ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان بررسي نقش مهارت‌هاي كارآفريني در توسعه اشتغال زنان روستايي؛ مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان كازرون
تعداد صفحات 15
نویسنده زینب زراعت پیشه - محمدجعفر شفیعی - فاطمه موسوی زاده - خدیجه صمیمی - بهمن کنعانی دوست
مشخصات نشریه فصلنامه مهارت آموزی - سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای سال 4 پیاپی 13
تاریخ انتشار پائیز - 1394
درجه علمی علمی - ترویجی
محدوده صفحات 79-65
زبان فارسی
کلید واژه اشتغال زنان  زنان روستایی  عزت نفس زنان  انگیزش  خودکارآمدی  کازرون (شهرستان)  اشتغال زنان روستایی  مهارت‌های کارآفرینی  توسعه اشتغال  
چکیده پژوهش حاضر به بررسی نقش مهارت هاي کارآفرینی در اشتغال زنان روستایی شهرستان کازرون پرداخته است که از نظر هدف کاربردي و از نظر نحوه گردآوري و تجزیه و تحلیل داده ها از نوع توصیفی- همبستگی است. روش تحقیق پژوهش از جمله طرح هاي شبه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با یک گروه زنانی روستایی داراي اشتغال خانگی بود. جامعۀ آماري شامل کلیۀ زنانی روستایی داراي اشتغال خانگی در شهرستان کازرون و نمونۀ آماري را 180 نفر تشکیل میدهند. نخست پرسشنامه در اختیار زنان روستایی قرار گرفت و در مرحلۀ بعد طی 10 کارگاه آموزشی مهارتهاي کارآفرینی ارائه گردید و در نهایت دوباره پرسشنامه را در اختیار آنان قرار دادیم تا به واسطۀ معرفی مهارتهاي کارآفرینی میزان انگیزش، خودکارآمدي و عزت نفس را در بهبود عملکرد شغلیشان مورد بررسی قرار دهیم. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که بین آموزش مهارتهاي کارآفرینی با انگیزش، خودکارآمدي و عزت نفس رابطۀ مثبت و معنی داري وجود دارد. همچنین، رابطه بین متغیرهاي عوامل مدیریتی و عوامل فنی با متغیر توسعۀ مهارتهاي کارآفرینی مثبت و معنی دار است.

کد مقاله 29080
تعداد بازدید 21

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16971
کاربران آنلاین :     13
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397