ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان ارتباط رضایت جنسی با نوع زایمان در مراجعه کنندگان به درمانگاه‌های شهر همدان سال 1393
تعداد صفحات 9
نویسنده زهرا معصومی - آرزو شایان - مصعب قادری - قدرت الله روشنایی - الهام فکوری
مشخصات نشریه ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه - دانشكده پرستاري و مامايي اروميه - علمی پژوهشی شماره 1 پیاپی 90
تاریخ انتشار فروردين - 1396
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 75-67
زبان فارسی
کلید واژه رضایت جنسی  سزارین  زایمان طبیعی  همدان  روش زایمان  
چکیده پیش‌زمینه و هدف: ارضای نیازهای جنسی و رضایتمندی حاصل از آن عوامل مهم سلامت جسم و روان است و بر دوام خانواده می‌افزاید. این مطالعه باهدف تعیین ارتباط رضایت جنسی با نوع زایمان در مراجعه کنندگان به درمانگاه‌های شهر همدان سال 1393 انجام شد.
مواد و روش کار: مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی بود که بر روی 200 مادر زایمان کرده (101 نفر زایمان طبیعی، 99 نفر سزارین) مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1393 انجام شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی و پرسشنامه استاندارد سنجش رضایت جنسی لیندابرگ بود. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss 16 انجام شد و برای رسیدن به اهداف طرح از آزمون کائی اسکور و t استیودنت و رگرسیون، با سطح معنی‌داری 05/0 استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین سنی نمونه‌ها 13/6 ± 03/28 بود. میانگین نمره رضایت جنسی در زایمان طبیعی 54/12 ± 16/67 و در زایمان سزارین 72/10 ± 52/66 به دست آمد، که بیشترین نمره رضایت جنسی مربوط به زنانی بود که زایمان طبیعی داشتند، این ارتباط معنی‌دار نبود. با تعدیل اثر متغیرهای (سن، تعداد بارداری، تعداد زایمان، تحصیلات زن، رضایت از بارداری، نوع شیردهی)، بین دو گروه تفاوت معنی‌داری در رضایت جنسی دیده نشد (05/0 P > ).
بحث و نتیجه‌گیری: در این مطالعه ارتباط معنی‌داری بین رضایت جنسی و نوع زایمان مشاهده نشد. در حالی که ارتباط معنی‌داری بین رضایت جنسی و بارداری با برنامه‌ریزی قبلی و به دلخواه مشاهده شد. شاید این نکته موید این باشد که در رضایت جنسی مسائل روحی روانی نقش بیشتری دارد.

کد مقاله 28712
تعداد بازدید 43

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16917
کاربران آنلاین :     10
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397