فهرست اساتید
تصویر:
تصاویر
 
نام و نام خانوادگی: دکتر محمد ‏ پزشکی‏
 
مشخصات فردی:

سوابق تحصيلي:

1389، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، دكتراي تخصصي (PhD.) علوم سياسي، گرايش انديشه‌ سياسي.

1377، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، كارشناسي ارشد علوم سياسي، گرايش جامعه شناسي سياسي.

1373، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، كارشناسي علوم سياسي و روابط بين الملل.

1379، حوزه‌ علميه‌ قم، اتمام سطح چهار، فقه و اصول.

1369، حوزه‌ علميه‌ قم، اتمام سطح سه.

1368، حوزه‌ علميه قم، اتمام سطح دو.

1367، حوزه‌ علميه قم، اتمام سطح يك.

1366، حوزه‌ علميه‌ تهران و بناب، اتمام دروس مقدماتي.

 

علايق پژوهشي:

          انديشه سياسي، روششناسي سياسي

 

1. رسالههاي تحصيلي

9138، رساله دكترا: پژوهشي انتقادي در باب وضعيت انديشه سياسي معاصر ايران (در دو دهه اخير)، استاد راهنما دكتر محمد توحيدفام

1377، رساله‌ كارشناسي ارشد: شيوه‌ حكومت ديني در نظريههاي معاصر ايران، استاد راهنما دكتر حسين بشيريه.

 

2. آثار منتشر شده

الف. كتاب

1389، صورتبندي مطالعات زنان در جهان اسلام. چ2. (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي).

1389، صورتبندي مطالعات زنان در جهان اسلام، نسخه الكترونيكي. (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي).

1387، صورتبندي مطالعات زنان در جهان اسلام. (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي).

1383، چيستي فلسفه‌ سياسي در حوزه‌ تمدن اسلامي. (قم: بوستان كتاب).

 

ب.  فصلهاي كتاب

1390، «محمد اسماعيل محلاتي»، در انديشه سياسي متفكران مسلمان، علياكبر عليخاني و همكاران، ج10. (تهران: پژوهشكده‌ مطالعات فرهنگي و اجتماعي).

1390، «فريدون آدميت»، در انديشه سياسي متفكران مسلمان، علياكبر عليخاني و همكاران، ج16. (تهران: پژوهشكده‌ مطالعات فرهنگي و اجتماعي).

1390، «حميد عنايت»، در انديشه سياسي متفكران مسلمان، علياكبر عليخاني و همكاران، ج17. (تهران: پژوهشكده‌ مطالعات فرهنگي و اجتماعي).

1389، «جستاري تطبيقي درباب سرشت و جايگاه فلسفه سياسي: مورد علامه محمد حسين طباطبائي و مهدي حائري» در سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه، به اهتمام شريف لكزايي، ج2. (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي).

1389، «اسلام و نظام فرهنگ جهاني»، در اسلام و روابط بين الملل، به اهتمام دكتر حسين پوراحمدي. (تهران: دانشگاه امام صادق).

1389، «روش و سياست در فلسفه‌ اسلامي» در روششناسي در مطالعات سياسي اسلامي، علي اكبر عليخاني و همكاران، چ2. (تهران: دانشگاه امام صادق).

1389، نقد گفتگوهايي از حوزه و روحانيت، به كوشش علي باقري، 2 جلد. (تهران: موسسه فرهنگي دين پژوهي بشرا).

1388، «بررسي انتقادي انديشهورزي موج سوم انديشه سياسي ايران» در مجموعه مقالات دومين همايش نوانديشي ديني، به اهتمام معاونت پژوهشي و فنآوري دانشگاه شهيد بهشتي و معاونت پژوهشي نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاهها، (تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، آذر ماه)، صص 358-311. 

1388،« بسط حكمت متعاليه در فلسفه سياسي اسلامي معاصر» در سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه، به اهتمام شريف لكزايي، ج1. (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي).

1387، « مطالعات سياسي و حوزه علميه قم» در وضعيت علوم انساني در ايران معاصر (دفتر دوم)، به اهتمام مظفر نامدار، ج3. (تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي).          

1387، «مباني انديشه سياسي شرف الدين» در انديشه سياسي شرف الدين ، به كوشش محمد پزشكي. (قم: بوستان كتاب).

1387، «روش تفكر سياسي بر اساس آموزههاي فيلسوفان مشاء » و « روششناسي در جامعه شناسي سياسي مسلمانان». در روششناسي دانش سياسي درتمدن اسلامي، به اهتمام داوود فيرحي، چ 1و2. (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي).

1386، «شيوه‌ فهم سيره‌ سياسي پيامبر (ص) در سياست نبوي، علي اكبر عليخاني و همكاران. (تهران: پژوهشكده‌ مطالعات فرهنگي و اجتماعي و دانشگاه امام صادق).

1386، «روش و سياست در فلسفه‌ اسلامي» در روششناسي در مطالعات سياسي اسلامي، علي اكبر عليخاني و همكاران. (تهران: دانشگاه امام صادق).

1385، «چالشهاي مفهومي مردم سالاري ديني» در مردم سالاري، به كوشش كاظم قاضيزاده، ج1. (تهران: نشرعروج).

1383، «دولت، مردم سالاري، جامعه‌ مدني، كثرتگرايي سياسي و رابطه‌ دين با سياست و دولت» در مساله شناسي مطالعات سياسي اسلامي، صادق حقيقت. (قم: بوستان كتاب).

1379، «ساختار داخلي نظام سلطنتي پهلوي دوم» در انقلاب اسلامي و چرايي و چگونگي رخداد آن، چ5، ويراست 3. (قم: معارف). (45 چاپ)

1378، «دولت قانوني به عنوان دولت ديني» در فلسفه‌ سياسي (مجموعه‌ مقالات كنگره‌ امام خميني و حكومت اسلامي)، ج 2. (تهران: موسسه‌ تنظيم و نشر آثار امام خميني).

 

3. مقالات منتشر شده

1390، «منادي وحدت روشي در فلسفه اسلامي: نگاهي به نگاه فلسفي حائري يزدي در تفاوت با علامه طباطبائي»، مهرنامه، شماره 13، سال دوم، تير، صص 221و222.

2011, “Islamic Rights and Human Rights: Considerations about the problematical concept of Religious Freedom”, Em Debate, Belo Horizonte, V 3, n 2, p. 16- 19, may, retrieved from: http://www.opiniaopublica.ufmg.br/edicaoAtual.php

2011, “Direitos Islamicos e Direitos Humanos: consideracoes sobre o problematic conceito da Liberdade Religiosa, traduzido por Bruna Braga de Noronha, Em Debate, Belo Horizonte, V 3, n 2, p. 20- 23, mai, retrieved from: http://www.opiniaopublica.ufmg.br/edicaoAtual.php

 

1390، «داستان ما و غرب: نگاهي به تاريخنگاري عبدالهادي حائري»، مهرنامه، شماره11، سال دوم، ارديبهشت، ص 180.

1389، «درك احساسات ادراكي: نگاهي به ادراكات اعتباري در فلسفه علامه طباطبايي»، مهرنامه، شماره 4، سال اول، مرداد، ص 79.

1388، «گفتارهاي سياسي جهان فرهنگي جديد ايران»، فصلنامه سياست: مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، به مسووليت دكتر عليرضا صدرا، دوره 39، شماره 3، پاييز 1388، صص 267-289.

1388، «رهيافتي براي مطالعه انديشه سياسي معاصر ايران»، فصلنامه علمي- پژوهشي رهيافتهاي سياسي و بين المللي، به مسوليت دكتر محمد توحيدفام، شماره 17، بهار 1388، صص 167-194.

1388، «هنجارهاي حكومتراني؛ حكومت ديني از منظر سه عالم ديني ...»، قسمت دوم، روزنامه اعتماد ملي، سه شنبه 20 مرداد، شماره 991، ص 14.

1388، «صدر نشيني مردم؛ حكومت ديني از منظر سه عالم ديني ...»، قسمت اول، روزنامه اعتماد ملي، يكشنبه 18 مرداد، شماره 989، ص 14.

1388، «بررسي مقايسهاي تاريخنگاري فريدون آدميت و عبدالهادي حائري»، آينه پژوهش، شماره 115، فروردين و ارديبهشت، ص 11.

1387، «بسط حكمت متعاليه در فلسفه سياسي اسلامي معاصر»، فصلنامه علمي- ترويجي دانشگاه اسلامي، پاييز 1387، شماره 39.

1385، «تحليلي بر منظومه‌ فكري و بنيانهاي انديشه‌ سياسي علامه طباطبائي»، هفتهنامه‌ پگاه حوزه، 20 آبانماه، شماره‌ 195.

1385، «مشكله‌ انحطاط؛ نگاهي به انحطاط شناسي ايرانيان با تكيه بر عامل داخلي»، هفتهنامه‌ پگاه حوزه، 14 مرداد ماه، شماره‌ 188.

1385، «لايحه‌ تحديد قدرت؛ گذري بر انديشه‌ سياسي محمد اسماعيل محلاتي»، هفتهنامه‌ پگاه حوزه، 21 تيرماه، شماره‌ 187.

1385، «مباني شناخت شناسي توسعه‌ سياسي ايران (قسمت دوم)، روزنامه‌ اعتماد ملي، شنبه 2 ارديبهشت، شماره‌ 63، ص 7.

1385، «مباني شناخت شناسي توسعه‌ سياسي ايران (قسمت اول)، روزنامه‌ اعتماد ملي، سه شنبه 29 فروردين، شماره‌ 60، ص 9.

1384، «صورتبندي مطالعات زنان در جهان اسلام (قسمت دوم)»، فصلنامه‌ كتاب زنان، دبيرخانه‌ شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، شماره‌ 30، سال هشتم، زمستان.

1384، «صورتبندي مطالعات زنان در جهان اسلام (قسمت اول)»، فصلنامه‌ كتاب زنان، دبيرخانه‌ شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، شماره‌ 29، سال هشتم، پاييز

1384، «مباني شناخت شناسي توسعه‌ سياسي ايران (رهيآفت اجتهادگرا)»، فصلنامه‌ پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع)، شماره‌ 26، تابستان.

1384، «سياست در انديشه‌ علامه شرف الدين»، ماهنامه‌ كيهان فرهنگي، شماره‌ 222، فروردين.

1383، «نظام سياسي و دولت در اسلام: نقد كتاب»، فصلنامه‌ علوم سياسي، به كوشش محمد پزشكي، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، سال هفتم، پاييز.

1382، «روششناسي در جامعه شناسي سياسي مسلمانان»، فصلنامه‌ كتاب روش، مركز مديريت حوزههاي علميه‌ خواهران، پيششماره‌ اول، زمستان.

1382، «روش تفكر سياسي بر اساس آموزههاي فيلسوفان مشاء »، فصلنامه‌ علوم سياسي، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، سال ششم، شماره‌ 22، تابستان.

1381، «استبداد از ديدگاه قرآن»، فصلنامه‌ علوم سياسي، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، سال پنجم، شماره‌ 19، پاييز.

1381، «چيستي فلسفه‌ سياسي اسلامي»، فصلنامه‌ علوم سياسي، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، سال پنجم، شماره‌ 17، بهار.

1380، «نقدي روششناسانه بر كتاب درآمدي بر مباني فكري انقلاب اسلامي»، فصلنامه‌ معارف: ويژنامه‌ درس انقلاب اسلامي، قم، معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، اسفند.

1380، «قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام: نقد و معرفي»، فصلنامه‌ علوم سياسي، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، چهارم، شماره‌ 15، پاييز.

1379، «كتاب انديشه‌ سياسي كشفي در بوته‌ نقد»، فصلنامه‌ علوم سياسي، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، سال سوم، شماره‌ 10، پاييز.

1378، «شرايط حكومت ديني از نظر امام خميني»، فصلنامه‌ علوم سياسي، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، سال دوم، شماره‌ 5، تابستان.

1376، «درآمدي بر انديشه‌ سياسي شهيد مطهري»، به سفارش معاونت پژوهشي مركز تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، كار گروه 19، خدمات پژوهشي، ارديبهشت ماه، كد گزارش 4102368.

1374، «دين، فرهنگ و توسعه»، تازههاي انديشه: ويژه‌ حكومت ديني، تهران، نشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي اداره‌ كل مطبوعات داخلي.

1373، «كاركردهاي انديشه‌ وحدت حوزه و دانشگاه در امر آموزش»، نشريه‌ هفتمين سمينار حوزه و دانشگاه: گاهنامه، شماره‌ 2.

1372، «درآمدي بر انديشه‌ سياسي شهيد مطهري»، فصلنامه‌ علوم سياسي، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، شماره‌ 6 دوره‌ قديم، زمستان. 

 

4. نقد آثار

1390، «نقد كتابِ چيستي فلسفه‌ سياسي در حوزه‌ تمدن اسلامي»، در مطالعات سياسي، به اهتمام رجبعلي اسفنديار. (قم، نشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 348-327.

1384، «چيستي فلسفه‌ سياسي در حوزه‌ تمدن اسلامي: نقد كتاب»، فصلنامه‌ پژوهش و حوزه؛ ويژه‌ علوم و انديشه‌ سياسي، به كوشش محسن رضواني، معاونت پژوهشي مركز مديريت حوزه‌ علميه‌ قم، سال ششم، شماره‌ 1و2، شماره‌ مسلسل 21-22.

 

5. آثار در دست انتشار

9138، عرصه‌ عمومي و عرصه‌ خصوصي در فقه سياسي شيعه، به سفارش پژوهشكده‌ علوم و انديشه‌ سياسي.

1387، «مطالعات اسلامي»، به سفارش دانشنامه اسلام معاصر به نشاني اينترنتيwww.eci-ir/index1.php .

1387، «فقه سياسي و تجدد (تحليل گفتماني فقه سياسي مشروطيت)»، به سفارش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، پژوهشكده‌ علوم و انديشه‌ سياسي.

1386، «روششناسي تفسير سياسي قرآن كريم»، به سفارش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، پژوهشكده‌ علوم و انديشه‌ سياسي.

1385، «مكتب ادينبورا و نظريه‌ اجتماعي».

1381، «انديشه‌ سياسي علامه طباطبائي»، به سفارش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، پژوهشكده‌ علوم و انديشه‌ سياسي.

 

 

6. طرحهاي در دست اجرا

1390، دانش سياسي در تمدن اسلامي به سفارش پژوهشكده علوم و انديشه سياسي.

 

7. مصاحبهها

1388، « جلسه نقد و بررسي كتاب روششناسي علوم سياسي» با حضور مولف دكتر صادق حقيقت و ناقدان دكتر غلامرضا بهروز لك و دكتر محمد پزشكي، نامه سياست، نشريه خبري- اطلاع رساني انجمن مطالعات سياسي حوزه علميه قم، شمارههاي 5 و 6، بهمن 87- ارديبهشت 1388، ص 21.

1388، « دلايل نحيف بودن فلسفه سياسي در تمدن اسلامي»، نامه سياست، نشريه خبري- اطلاع رساني انجمن مطالعات سياسي حوزه علميه قم، شمارههاي 5 و 6، بهمن 87- ارديبهشت 1388، ص 19.

1383، «چيستي فلسفه‌ سياسي در حوزه‌ تمدن اسلامي»، روزنامه‌ رسالت، سه شنبه 6 مرداد، ص 7.

 

9. راهنمايي و مشاوره‌ پاياننامه

1387، موقف العلماء و النخب في العالم العربي من الحضاره الغربيه، استاد راهنما محمد پزشكي، نگارش وفي الشناوه، موسسه عالي علوم انساني، كارشناسي علوم سياسي.

1381، مواضع اسماعيليان در برابر مغولان، استاد راهنما دكتر وهاب ولي، استاد مشاور محمد پزشكي، نگارش آزاده دقيق مهابادي، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، كارشناسي تاريخ.

 

10. همايشها

1389، ارايه سخنرانيِ « بايستههاي روشنفكري حوزوي در دهه چهارم جمهوري اسلامي» قم، همايش روحانيت و انقلاب اسلامي، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، دوازدهم اسفند ماه.

1387، ارائه و قرائت مقاله‌ «جستاري تطبيقي در باب سرشت و جايگاه فلسفه‌ سياسي: مورد علامه‌ محمد حسين طباطبائي و دكتر مهدي حائري»، قم، همايش سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، سوم بهمن ماه.

1387، ارائه‌ مقاله‌ «بسط حكمت متعاليه در انديشه‌ سياسي معاصر ايران»، قم، همايش سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.

1385، ارائه و قرائت مقاله‌ «مطالعات سياسي و حوزه‌ علميه‌ قم»، تهران، نخستين كنگره‌ ملي علوم انساني: وضعيت امروز، چشم انداز فردا، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، اسفند.

1385، ارائه و قرائت مقاله‌ «روش فهم سيره‌ سياسي پيامبر»، تهران، همايش سيره‌ سياسي پيامبر اعظم (ص)، دانشگاه امام صادق (ص). اسفند.

1385، ارائه و قرائت مقاله‌ «استبداد سياسي از منظر قرآن كريم»، اصفهان، همايش بين المللي قرآن كريم و مسائل جامعه‌ معاصر، سازمان آيسسكو (سازمان علمي سازمان سران كشورهاي اسلامي) و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم، آذر.

1383، ارائه‌ مقاله‌ «مباني انديشه‌ سياسي سيد عبدالحسين شرف الدين»، قم، كنگره‌ بين المللي علامه سيد عبدالحسين شرف الدين، پاييز.

1382، ارائه و قرانت مقاله‌ «چالشهاي مفهومي مردم سالاري ديني»، تهران، نخستين همايش مردم سالاري ديني، دانشگاه علامه طباطبائي و موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، بهار.

1377، ارائه مقاله‌ «دولت قانوني به عنوان دولت ديني»، قم، كنگره‌ امام خميني و حكومت اسلامي، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، پاييز.

 

11. سايتها

1390، صفحه شخصي من در آكادميا به نشاني http://independent.academia.edu/MohammadPezeshki

1387، صفحه شخصي من در پايگاه انديشهوران به نشاني  

http://mpezeshki.andishvaran.com/fa/ScholarMainpage.html.

1383، وبلاگ دانش سياسي به نشاني http://pezeshki.blogfa.com

 

12. جوايز و لوحهاي تقدير

1388، دريافت لوح تقدير و جايزه از شانزدهمين دوره جشنواره كتاب سال دانشجويي براي نگارش كتاب « صورتبندي مطالعات زنان در جهان اسلام»، جهاد دانشگاهي، آبان ماه.

1387، دريافت تنديس، لوح تقدير و جوايز از نخستين جشنواره‌ تجليل از مولفان كتابهاي درسي و كمك درسي معارف اسلامي، براي نگارش كتاب «انقلاب اسلامي چرايي و چگونگي رخداد آن»، دانشگاه معارف اسلامي وابسته به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، دي ماه.

1385، دريافت تديس از دوره‌ اولِ دو سالانه‌ پژوهش برتر حكومت اسلامي (1385- 1384)، براي كتاب «چيستي فلسفه‌ سياسي در حوزه‌ تمدن اسلامي»، مركز تحقيقات حكومت اسلامي وابسته به دبيرخانه‌ مجلس خبرگان رهبري.

1385، انتخاب و دريافت جايزه و لوح تقدير هشتمين دوره‌ جشنواره‌ دينپژوهان كشور، براي كتاب « روششناسي در انديشه‌ سياسي كلاسيك اسلامي»، زمستان.

1385، انتخاب و دريافت تنديس و جايزه نخستين همايش تجليل از نخبگان دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، پاييز.

1385، دريافت لوح تقدير نخستين كنگره‌ ملي علوم انساني: وضعيت امروز، چشم انداز فردا، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، اسفند.

1383، دريافت لوح تقدير و تنديس كنگره‌ بين المللي علامه سيد عبدالحسين شرف الدين، پاييز.

1382، دريافت لوح تقدير، تنديس و جايزه‌ پنجمين دوره‌ دين پژوهان كشور وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، براي كتاب «چيستي فلسفه‌ سياسي در حوزه‌ تمدن اسلامي».

 

13. داوري مقالات علمي و همايشها

1388، داوري در فصلنامه علمي-پژوهشي «مطالعات راهبردي زنان»، شماره 46، سال 12، زمستان، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.

1388، داوري مقالهاي از همايش «روحانيت و انقلاب اسلامي»، زمستان، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.

1387، داوري مقالات همايش «سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه»، زمستان.

 

14. كميته علمي همايشها

1390، همايش «دانش سياسي»، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، قم.

1388، همايش «سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه»، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، قم.

1374، همايش «انقلاب اسلامي و ريشههاي آن»، نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاهها، قم.

 

15. فرصتهاي مطالعاتي و بورسيههاي پژوهشي

1389، فرصت مطالعاتي از سوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آكسفورد به برزيل از 7oct.- 26sep. (15- 4 مهر).

1389، فرصت مطالعاتي از سوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آكسفورد به تفليس گرجستان از 13-7sep. (22-16 شهريور).

 

16. تدريس

1391- 1390(پاييز)، روششناسي، دانشگاه مفيد، كارشناسي ارشد.

1390-1389 (زمستان- بهار)، تبيين انديشه سياسي، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، كارشناسي ارشد.

1389-1390(پاييز)، مباني نظري انديشه سياسي غرب، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، كارشناسي ارشد.

1389-1390(پاييز)، كاربرد نظريههاي سياسي در قرن بيستم، دانشگاه مفيد، كارشناسي ارشد.

1389-1390(پاييز)، روش تحقيق الف، دانشگاه مفيد، كارشناسي.

 1389-1388 (زمستان- بهار)، روش تحقيق ب، دانشگاه مفيد، كارشناسي.

1389-1388 (زمستان- بهار)، سمينار انديشههاي سياسي غرب از نيمه دوم قرن نوزده و كاربرد نظريههاي سياسي در قرن بيستم، دانشگاه آزاد اسلامي  واحد قم، كارشناسي ارشد.

1388 (پاييز)، روش تحقيق الف، دانشگاه مفيد، كارشناسي.

1388 (پاييز)، شناخت انديشههاي سياسي، دانشگاه مفيد، كارشناسي ارشد.

1388- 1387 (زمستان- بهار)، جامعه شناسي سياسي، دانشگاه آزاد اسلامي قم، كارشناسي.

1386 (پاييز)، نظامهاي سياسي مقايسهاي، موسسه علوم انساني، كارشناسي.

1386 (پاييز)، مباني جامعهشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب، كارشناسي.

1386-1385 (زمستان- بهار)، نظامهاي سياسي مقايسهاي، موسسه علوم انساني، كارشناسي.

1385-1384 (زمستان- بهار)، نظامهاي سياسي مقايسهاي و جامعهشناسي سياسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم، كارشناسي.

1384-1383 (زمستان- بهار)، نظامهاي سياسي مقايسهاي، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، كارشناسي.

1383 (پاييز)، نظامهاي سياسي مقايسهاي و جامعهشناسي سياسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم، كارشناسي.

1383-1382 (زمستان- بهار)، مباني جامعهشناسي، نظامهاي سياسي مقايسهاي، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، كارشناسي.

1379 (پاييز)، نظامهاي سياسي مقايسهاي، دانشگاه مفيد، كارشناسي.

1379-1378 (زمستان- بهار)، مباني جامعهشناسي، نظامهاي سياسي مقايسهاي، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، كارشناسي.

1378 (پاييز)، مباني علم سياست، نظامهاي سياسي مقايسهاي، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، كارشناسي.

1373، تدريس درس «انقلاب اسلامي و ريشههاي آن» و «تاريخ اسلام» ، گروههاي معارف دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشگاه شهيد چمران، و دانشگاه علوم پزشكي اهواز.

1367- 1365، تدريس دورس ادبيات عرب، حوزه‌ علميه‌ وليعصر (عج) تهران و بناب.

 

17. شركت در كارگاههاي علمي- پژوهشي

1390، شركت در كارگاه علمي- پژوهشي «روش خوانش متون فلسفه سياسي كلاسيك يونان»، دكتر مصطفي يونسي، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، از 21/7/90 الي 10/9/90، 16 ساعت.

1389-1388، شركت در كارگاه علمي-پژوهشي «انديشه شناسي سياسي»، دكتر عباس منوچهري، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 16/12/88- 23/2/90، 12 ساعت.

1389-1388، شركت در كارگاه علمي-پژوهشي «انديشه سياسي در ايران معاصر»، دكتر داود فيرحي، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 15/12/88- 16/2/89، 8 ساعت.

1388، شركت در كارگاه علمي «فقه مشروطه»، دكتر داود فيرحي، انجمن مطالعات سياسي حوزه علميه قم، 40 ساعت.

1388، شركت در كارگاه علمي «منابع فقه سياسي مشروطه»، دكتر داود فيرحي، انجمن مطالعات سياسي حوزه علميه قم، 40 ساعت.

1387، شركت در كارگاه علمي-پژوهشي «نسبت دين و سياست در فلسفه سياسي معاصر»، دكتر داود فيرحي، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 5/6/87- 13/6/87، 10 ساعت.

1387-1386، شركت در كارگاه علمي-پژوهشي «جنگ و صلح از منظر فلسفه سياسي معاصر»، دكتر محمد لگنهاوزن، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، بهمن 86-فروردين 87.

1385، شركت در كارگاه علمي «اصول و روش نگارش علمي»، دكتر علياصغر سلطاني، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 16/6/85- 22/9/85، 24 ساعت.

 

18. برگزاري كارگاههاي علمي

1391-1390، برگزاري كارگاه علمي «روششناسي نگرشهاي جديد»، انجمن مطالعات سياسي حوزه علميه قم، 13/2/90، 15 ساعت .

1390-1389، برگزاري كارگاه علمي« روششناسي تفهمي»، انجمن مطالعات سياسي حوزه علميه قم، 25/9/89، 15 ساعت.

1390-1389، برگزاري كارگاه علمي «روششناسي تجربي»، انجمن مطالعات سياسي حوزه علميه قم، 20/4/90، 15 ساعت.

 

19. مشاغل پژوهشي

1389، عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، استاديار(24 شهريور).

1380، مدير گروه فلسفه‌ سياسي، پژوهشكده علوم و انديشه‌ سياسي.

1378- 1377، عضو هيات علمي گروه علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم (ع).

1374، عضو هيات علمي سمينار انقلاب اسلامي و ريشههاي آن، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها.

1374، عضو گروه علوم سياسي مركز تحقيقات اسلامي صدا و سيماي مركز قم.

1373، عضو هيات تحريريه‌ هفتمين همايش حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

1373، عضو هيات تحريريه‌ نخستين همايش امام خميني و فرهنگ عاشورا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و موسسه‌ تنظيم و نشر آثار امام خميني

 

 

#####استاديار پژوهشكده علوم و انديشه سياسي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي‏
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ،پلاک5 پژوهشکده زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
عضویت در خبرنامه
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397