آثار تولیدی


عنوان فمینیسم؛ تاریخچه، نظریات، گرایش ها و نقد
نوع‌اثر کتاب
سال انتشار 1396
تعداد صفحات 276
انتشارات مرکز تحقیقات زن و خانواده
قیمت 175,000 ریـــال
توضیحات نویسنده: نرگس رودگر

این کتاب با نظارت و ویراستاری محتوایی دکتر محمد‌تقی کرمی‌قهی در قالب چهار فصل سازمان‌دهی شده است. نویسنده در فصل اول به تعریف فمینیسم و بررسی تاریخی آن می‌پردازد و ضمن اشاره به دشواری ارائه‌ی تعریفی جامع و منسجم از فمینیسم، این امر را معلول گرایش‌های متنوع و متکثر در این باب می‌داند. در بخش تاریخچه‌ی فمینیسم، وضعیت زنان در جوامع اولیه و رنسانس،‌ قرون هفده و هجده و موج‌های سه‌‌گانه فمینیستی بررسی می‌شود.
گرایش‌های فمینیستی عنوان دومین فصل این نوشتار است. این بخش به معرفی گرایش‌های پنج‌‌گانه‌ی لیبرال، مارکسیستی،‌ رادیکال، سوسیالیستی و پسامدرن به همراه مبانی فکری، اهداف، دست‌آوردها، شخصیت‌های برجسته و آثار آنان پرداخته و در پایان نقدهای وارد بر این مکاتب را ذکر کرده است.
نگارنده در فصل سوم، به گزارش شش آموزه‌ی اساسی فمینیستی می‌پردازد.
فصل پایانی کتاب به نقد مکتب فمینیسم، با توجه به مشترکات گرایش‌های متنوع، اختصاص یافته است. نویسنده در این بخش به نقد مبانی، آموزه‌ها و پیامدهای فمینیسم همت گماشته و سعی کرده است عمده‌ترین محورها را نقد و‌ بررسی‌کند.

جهت خرید این کتاب اینجا کلیک نمایید

فهرست عناوین:
مقدمه
پيش‌گفتار
فصل اول: تاریخ فمینیسم
مقدمه
1. تعريف فمينيسم
2. بررسي تاريخي فمينيسم
1ـ2. وضعيت زنان از جوامع اوليه تا رنسانس
جوامع اوليه
يونان و روم باستان
فئوداليسم
بورژوازي
رنسانس (قرن پانزده و شانزده)
2ـ2. وضعيت زنان در قرن هفدهم و هجدهم
انقلاب صنعتي
روشن‌گري
الف) مدرنيته
تأثير مدرنيته در مسائل زنان
ب) ليبراليسم
تأثير ليبراليسم در ظهور فمينيسم
انقلاب آمريكا و فرانسه
3ـ2. بررسي موج‌هاي سه‌گانه‌ی فمينيسم
موج اوّل (1792/1850ـ1920)
سوسياليسم
جنبش الغاي بردگي
دوران افول موج اول (1920‌ـ1960)
الف) مسائل داخلي
ب) مسائل پيراموني
موج دوم (1960ـ1970)
تغييرات در وضعيت زنان
تحولات اقتصادي
تحولات سياسي و اجتماعي
فمينيسم ليبرال و سازمان NOW
گروه‌هاي راديكال فمينيستي
موج سوم
فصل دوم: گرایش‌های فمینیستی
مقدمه
فمينيسم ليبرال
نظريات
چگونگي وضعيت زنان
علت وضعيت زنان
ايدئولوژي
اهداف و آرمان‌ها
راه‌كارها
دست‌آوردها
شخصيت‌ها و آثار
1. مري آستل
2. مري ولستون كرافت
3. جان استوارت ميل
4. هريت تيلور
5. بتی فریدن
انتقادات
فمينيسم ماركسيستي
چگونگي وضعيت زنان
علت فرودستی زنان
اهداف و آرمان‌ها
راه‌كارها
دست‌آوردها
شخصيت‌ها و آثار
1. ماركس
2. انگلس
3. میشل‌بارت
انتقادات
فمينيسم راديكال
چگونگي وضعيت زنان
علت تحت ستم بودن زنان
آموزه‌ها
اهداف و آرمان‌ها
راه‌كارها
1. افزايش آگاهي
2. جدایی‌طلبی
3. خواهری
4. لزبینیسم
شخصيت‌ها و آثار
1. شولاميث فايرستون
2. كيت ميلت
3. آن اُكلي
4. مري ديلي
انتقادات
1. ذات‌گرايي
2. تقليل‌گرايي
3. جنگ با خانواده و مادري
4. رد جدايي‌طلبي
فمينيسم سوسياليستي
چگونگي وضعيت زنان
علت تحت ستم بودن زنان
1. تأكيد بر تمام انواع تسلط
2. بازتعريف شرايط مادي
3. اهميت ايدئولوژي
اهداف و آرمان‌ها
شخصيت‌ها و آثار
1. هايدي هارتمن
2. جوليت ميچل
فمينيسم پسامدرن
پسامدرنيته
پساساختار‌گرایی
تعامل فمينيسم با پسامدرنیته و پساساختارگرايي
مردانه دانستن دانش
سياليت هويت زنانه
توجه به تفاوت‌هاي زنان
انتقادات
فصل سوم: آموزه‌های فمینیستی
1. خانواده و مادري
فمينيسم ليبرال (موج اول)
فمينيسم ليبرال (موج دوم)
فمينيسم ماركسيست و خانواده
فمينيسم راديكال و خانواده
مادري و توليدمثل
2. برابري و تفاوت
برابري
تأثير ليبراليسم در نظريه‌ی برابري
انكار تفاوت‌ها و ساختگي دانستن آن‌ها
تأثير ليبراليسم در ساختگي دانستن تفاوت‌ها
نگاه تحقيرآميز غرب به زنان
تفاوت
تأكيد بر صفات متمايز و ممتاز زنان
برابري؛ يعني مردگرايي و نفي ويژگي‌هاي متعالي زنانه
نقش و ضرورت ويژگي‌هاي زنانه در جهت اصلاح جامعه
ريشه‌ی صفات ارزش‌مند زنانه
لزوم حمايت قانون از زنان
فمينيسم راديكال و نظريه‌ی برابري يا تفاوت
تفکيک جنس و جنسيت
3. فمينيسم و سياست
موج اول: فمينيسم ليبرال و سياست
موج دوم: فمينيسم راديكال و سياست
توجه به تفاوت‌ها
انتقاد از فلسفه‌ي سياسي سنتي
تفكيك عمومي ـ خصوصي
دور نگه‌داشتن زنان از سياست
غفلت از مشكلات زنان در عرصه‌ي خصوصي
گسترش مرزهاي سياست
4. علم و معرفت‌شناسي فمينيستي
سرشت مردانه‌ي علم
5. فمينيسم و معرفت‌شناسي
1ـ5. نقد فمینیسم بر معرفت‌شناسی
غفلت از نقش فاعل شناسايي
غفلت از نقش اجتماع در معرفت
تفكيك فاعل‌شناسايي از متعلق شناخت
تأثير عواطف و احساسات در معرفت
2ـ5. معرفت‌شناسي فمينيستي
تجربه‌گرايي فمينيستي
نظریه‌ي دیدگاه فمینیستی
نسبي‌گرايي فمينيستي
6. فمينيسم و اخلاق
1ـ6. نقد اخلاق سنتي
اخلاق سنتي ناظر به ارزش‌هاي مردانه است
اخلاق سنتي حامي فرودستي زنان است
تحقير صفات زنانه
ضعف اخلاقي زنان در اخلاق سنتي
غفلت از مسائل اخلاقي زنان
2ـ6. اخلاق فمينيستي
مفاهيم اخلاقي
الف) مسؤوليت در برابر عدالت
ب) جمع‌گرايي در برابر فردگرايي
ج) عاطفه در برابر عقل
د) موقعيت‌گرايي در برابر كليت‌گرايي
الگوهاي اخلاقي
الگوي مادري
الگوي هم‌جنس‌گرايي
رابطه اخلاق مردانه و زنانه
جمع‌بندي
فصل چهارم: نقد فمينيسم
مقدمه
نقد مبانی فمینیسم
اومانیسم
سكولاريسم
عقل‌گرایی
فردگرايي
نقد آموزه‌ها
نقد فرودستی زنان و منشأ آن
نقد آموزه‌ی برابري
نقد برابري ليبرالي (برابري حقوقي)
نقد برابري تكويني (برابري طبيعي)
شواهد زيست‌شناختي
تفاوت ژنتيكي
تفاوت در ساختمان مغز و شيوه‌ي تفكر
تفاوت در استعدادها و مهارت‌ها
شواهد روان‌شناختي و جامعه‌شناختي
تحلیل شواهد
همه‌ی تفاوت‌ها ساختگي نيستند
همه‌ي تفاوت‌ها طبيعي نيستند
مادي‌گرايي
تحقير زنانگي
رابطه‌ی تفاوت‌هاي طبيعي با برابري يا تفاوت‌هاي حقوقي
حکمت تفاوت‌ها، تناسب، نه نقص و کمال
نقد پیامد‌هاي فمينيسم
نگرش‌هاي مختلف به پیامد‌هاي فمينيسم
نکاتي درباره‌ي لزوم بررسي دقيق پیامد‌ها
تفکيک پیامد‌هاي مثبت از منفي
تشخيص پیامد‌هاي واقعي فمينيسم
ميزان سودرساني پیامد‌هاي فمينيسم براي زنان
فمينيسم، جرياني به نفع مردان
فمينيسم، جرياني در جهت منافع سرمايه‌داري
فمينيسم، جرياني در جهت منافع سیاست‌مداران
نقد و بررسي پیامد‌هاي فمينيسم
اختلال در هويت زنانه
بحران در خانواده
پیامد‌هاي حق سقط جنين
پیامد‌هاي روابط آزاد بيرون از خانواده
سخن پایانی
فهرست منابع
فهرست اصطلاحات
فهرست اعلام


پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ،پلاک5 پژوهشکده زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
عضویت در خبرنامه
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397
پورتال جدید پژوهشکده زن و خانواده راه اندازی شد

انتقال به پورتال جدید
χ