ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان رابطه اشتغال در طرح اقماري صنعت نفت با مشكلات خانوادگي و اجتماعي از ديدگاه كاركنان اين طرح و همسران آنها
شماره ویرایش
تعداد صفحات 25
نویسنده آذر قلی زاده - محمد مرادیان زاده
مشخصات نشریه فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) - علمی پژوهشی سال 6 پیاپی 19-20
تاریخ انتشار بهار و تابستان - 1383
درجه علمی علمی - پژوهشی
زبان فارسی
کلید واژه مدیریت خانواده  مشکلات خانوادگی  رفتار اجتماعی  امور تربیتی خانواده  امور تحصیلی خانواده  وضعیت عاطفی و روانی خانواده  کارکنان اقماری  
موضوع آسيب‌شناسي خانواده     خانواده/ اركان خانواده / ساختار خانواده     روابط خانوادگي    
چکیده موضوع اين پژوهش بررسي مشكلات خانوادگي كاركنان شاغل در طرح اقماري صنعت نفت ايران ساكن در شهر اصفهان مي باشد . سوالهاي پژوهش عبارت اند از اينكه آيا اشتغال در طرح اقماري با مشكلات خانوادگي و همچنين مشكلات در امور تربيتي ، تحصيلي ، مديريت خانواده ، رفتار اجتماعي ، روابط عاطفي و رواني و وضعيت اقتصادي و معيشتي خانواده رابطه دارد و آيا نقش عوامل جمعيت شناختي ( سن ، تحصيلات ، سابقه كار و تعداد فرزندان ) در ايجاد اين اختلالات متفاوت است ؟ روش پژوهش توصيفي - پيمايشي بود . نمونه آماري 266 نفر ( 133 نفر از كاركنان و 133 نفر از همسران آ‎نها ) بودند كه با روش طبقه اي از ميان جامعه آماري ( 1161 نفر ) انتخاب گرديدند .\r\nجامعه آماري از نظر سابقه کار 19/1 درصد زير 5 سال 26/4 درصد داراي5تا 10 سال و 28/2درصد بين 11 تا 15 سال و 26/4 درصد داراي 16 سال و بيشتر بودند. از نظر دامنه سني حدود 11 درصد بين 20 تا 30 سال و 13/6 درصد 31 تا 40 سال و 18/2 درصد بين 41 تا50 سال و 51/8 درصد بيش از 51 سال سن داشتند. دامنه‌ي تحصيل کارکنان شامل 36/4 درصد زير ديپلم 34/5 درصد ديپلم و 11/8 درصد فوق ديپلم 14/5 درصد ليسانس و1/8 درصد داراي تحصيلات فوق ليسانس و بالاتر بودند. از نظر جنسيت بيش از 99 درصد کارکنان مرد و کمتر از 1 درصد زنان بودند. ابزار پژوش دو پرسشنامه محق ساخته بود که بعد از اطمينان از روايي آنها و تعيين ضريب پايايي پرسشنامه‌ها با استفاده از آلفاي کرونباخ 92% برآورد شد و گروه نمونه آن را تکميل کردند و سپس با استفاده از آمار توصيفي و آزمون‌هاي t و کولموگروف – اسمير نوف و تحليل واريانس يکطرفه و آزمون توک داده‌ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج پژوهش نشان داد که رابطه بين اشتغال در طرح اقماري و مشکلات خانوادگي با ميانگين3/31 معنا دار بود. بدن معنا که انجام کار اقماري موجب بروز مشکلات در امور تربيتي با ميانگين 4/16 و امور عاطفي – رواني اعضاي خانواده با ميانگين 3/6 و مديريت خانواده با ميانگين 3/56 گرديد. ولي رابطه‌ي بين اشتغال در طرح اقماري و امور اقتصادي و معيشتي خانواده‌، رفتار اجتماعي اعضاي خانواده و امور تحصيلي فرزندان معنادار نبود. در رابطه با تاثير عوامل جمعيت شناختي در اين اختلالات مشخص گرديد که کارکنان در گروه‌هاي سني 20 تا 41 در مقايسه با گروه سني 51 سال به بالا و همچنين کارکنان بدون فررند نسبت به کارکنان 5 فرزند و بيشتر داراي مشکلات اقتصادي بيشتري بودند. به علاوه کارکنان بدون فرزند نسبت به کارکنان داراي 3 فرزند و بيشتر اختلال در رفتار اجتماعي بيشتري را نشان دادند.

کد مقاله 8701
تعداد بازدید 1387

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16973
کاربران آنلاین :     18
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397