ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان شاخص‌های خانواده کارآمد از دیدگاه اسلام و ساخت پرسشنامه آن
نام دانشجو / طلبه محمد مهدی صفورایی پاریزی
استاد راهنما احمد احمدی علون آبادی    
استاد مشاور کاظم رسولزاده طباطبایی    
دانشگاه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
رشته تحصيلي روان‌شناسی
مقطع تحصيلي دکتری
سال اخذ مدرک 1388
تعداد صفحات 188
کلید واژه شاخص  پرسشنامه  روان‌سنجی  خانواده کارآمد  منابع معتبر اسلامی  اعتبار و روایی  
موضوع خانواده/ اركان خانواده / ساختار خانواده    
چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف معرفی شاخص‌ها و ویژگی‌های خانواده کارآمد از دیدگاه اسلام و ساخت پرسشنامه آن براساس معارف دینی به دست آمده از منابع معتبر اسلامی طراحی و اجرا شده است.
روش: شاخص‌ها و ویژگی‌های به روش توصیفی تحلیلی به صورت جزئی و تفصیلی از آیات و روایات مربوط به خانواده استخراج و ارائه شده است. براساس ویژگی‌های استخراج شده، فرم اولیه پرسشنامه سنجش خانواده با 120 گویه طراحی گردید و پس از تأیید ساختار محتوی توسط کارشناسان خانواده در نمونه 238 نفری اجرا شد.
پس از تحلیل نتایج اجرای اولیه، پرسشنامه مورد بازنگری قرار گرفت و 40 سوال حذف شد. پرسشنامه اصلاح شده در نمونه 500 نفری که به روش تصادفی ساده از جامعه کارکنان متأهل مراکز و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی استان قم انتخاب شده بود، اجرا گردید. برای اثبات روایی تفکیکی، پرسشنامه توسط 94 نفر که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از خانواده‌های ناکار‌آمد مراجعه کننده به 12 مرکز مشاوره و دادگاه خانواده استان قم انتخاب شده بودند، تکمیل گردید.
یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی پاسخ‌های آزمودنی‌ها حاکی از آن بود که پرسش‌نامه سنجش کارآمدی خانواده براساس 02/24 درصد واریانس کل دارای سه عامل زیربنایی «اخلاقی»، و «بینشی» و «حقوقی» است و از روایی مطلوب سازه برخور‌دار است. روایی محتوایی سوال‌ها 86/0 برآورد شده است. همبستگی ارزیابی کارشناسان براساس محاسبه ضریب همبستگی همخوانی تطابقی کندال 94/0 بدست آمد. نتایج آزمون t نشان داد که تفاوت معنا‌دار بین دو گروه نمونه خانواده کارآمد و ناکارآمد وجود دارد، پرسشنامه دارای روایی تفکیکی است و می‌تواند این دو را از یکدیگر تفکیک نماید.
اعتبار پرسشنامه از طریق روش ثبات درونی محاسبه شد. آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 89/0، شاخص بینشی 85/0، شاخص اخلاقی 89/0 و حقوقی 76/0 می‌باشد. همچنین اعتبار پرسشنامه از طریق دو نیمه‌کردن با روش اسپیرمن براون و گاتمن 83/0 بدست آمد.
نتیجه‌گیری: ارزیابی پرسشنامه‌ سنجش خانواده کارآمد نشان داد که این پرسشنامه دارای عوامل زیربنایی همبسته برای سنجش شاخص‌ها و ویژگی‌های خانواده کارآمد می‌باشد، از روایی و اعتبار مطلوب برخور‌دار است؛ لذا می‌توان از آن در حیطه‌های تحقیق و درمان استفاده کرد.
شماره ثبت 356 ( قم )      356 ( تهران )      

شناسه پایان نامه 386
تعداد بازدید 4319

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16846
کاربران آنلاین :     17
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397