ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
 
عنوان آداب زندگی زناشویی در پرتو قرآن و سنت
پدیدآورنده مولف خالد عبدالرحمن العک
مترجم مترجم محمدصالح سعیدی
مشخصات نشر سنندج:انتشارات کردستان، 1392.
توضیحات چاپی چاپ سوم
مشخصات ظاهری 654ص .
کتابنامه 13کتابنامه: ص. 653 - 654؛ همچنین به صورت زیرنویس

» زن و اخلاق/ خانواده و اخلاق
» تربيت در خانواده
» طلاق
» حقوق کودک / كودک / حقوق فرزندان
» همسرگزيني / انتخاب همسر
» روابط زناشويي / روابط جنسي زوجين
» روابط زوجين
  فهرست مقدمه‌ی مترجم
پیش‌گفتار مولف
فصل اول: راه‌یابی به سوی زندگی آرام و پایدار
    مبحث اول: زناشویی در اسلام، یعنی: اخلاص، محبت، مودت و وفا به عهد
    مبحث دوم: ازدواج، یک سنت هستی بخش زندگی است
    مبحث سوم: ازدواج بین عبادت و فطرت
    مبحث چهارم: فواید و مزایای ازدواج
         فایده‌ی اول : تولد فرزند
         فایده دوم: محفوظ شدن از وسوسه‌های شیطان و دفع مصیبت‌های شهوت
         فایده‌ی سوم: شاد شدن روح و نفس و انس و الفت‌ گرفتن به همنشینی
         فایده‌ی چهارم: آسوده خاطر شدن مرد از سر و سامان دادن به کارهای خانه
         فایده‌ی پنجم: جاد با نفس و اصلاح آن
    مبحث پنجم: معاضرت و همزیستی زناشویی در سایه قرآن و رهنمودهای آن
فصل دوم: شیوه انتخاب همسر (از ابتدای خواستگاری تا مرحله‌ی عقد ازدواج)
    مبحث اول: انتخاب موفقیت آمیز
         نحوه‌ی انتخاب همسر
         آزادی زن در انتخاب همسر خود
    مبحث دوم: حسن انتخاب در ازدواج
    مبحث سوم: انتخاب شوهر، حق مسلم زن است
    مبحث چهارم: از دیدگاه اسلام، زن حق دارد شریک زندگی خود را انتخاب کند
    مبحث پنجم: تفاوت سنی طرفین ازدواج و حدود آن
    مبحث ششم: تحریم مجبور ساختن دختران بر ازدواج
    مبحث هفتم: رضایت دختر، شرط درستی عقد ازدواج او می‌باشد
    مبحث هشتم: رضایت ولی، شرط درستی عقد ازدواج او می‌باشد
    مبحث نهم: آداب خواستگاری
         نگاه کردن خواستگاری کننده به زن خواستگاری شده
         شخص نباید بر خواستگاری برادر دینی خود خواستگاری کند
    مبحث دهم: مشروعیت نگریستن به دختر خواستگاری شده
    مبحث یازدهم: خواستگاری مرحله‌ای آزمایشی است کهزمان آن محدود می‌باشد
    مبحث دوازدهم: آزمایش سالم بودن از بیماری‌های و حالات وراثتی به هنگام عقد ازدواج
    مبحث سیزدهم: آزمایشات پزشکی یا (تالاسمی) به هنگام عقد ازدواج
    مبحث چهاردهم: لازم است مرد موقعیت همسر خود را به هنگام آمیزش جنسی درک کند
    مبحث پانزدهم: صفات پدر و مادر و اجداد، از طریق وراثت به نسل ایشان انتقال می‌یابد
    مبحث شانزدهم: به دور بودن پسر و دختر خواستگاری کننده‌ی همدیگر از بیماری‌ها
         شروط سلامتی و تن درستی پسر و دختر خواستگاری کننده (طرفین ازدواج)
         سلامتی و درستی مسایل اخلاقی و دینی زوجین
    مبحث هفدهم: ازدواج با خویشاوندان نزدیک و آثار وراثتی آن بر فرزندان
         الف: بیماری وراثتی خانوادگی
         ب: ازدواج خویشاوندان نزدیک با یکدیگر
فصل سوم: مهریه بین توجیه و قانون گذاری اسلامی
    مبحث اول: مهریه در ازدواج، رمز عطا و بخشش از جانب شوهر است
    مبحث دوم: مهریه و آسان‌گیری در تعیین مقدار آن
    مبحث سوم: مهریه حق زن است و می‌تواند از آن تصرف کند
    مبحث چهارم: تهیه‌ی جهاز عروس و داماد
فصل چهارم: مراسم عروسی و شب زفاف
    مبحث اول: مراسم عقد ازدواج و جشن عروسی
    مبحث دوم: تهیه‌ی غذا برای مراسم عروسی و دعای خیر برای عروس و داماد
    مبحث سوم: شب عروسی و آغاز زندگی زناشویی
         پاره‌ای از آداب و رسومی که به مناسبت شب عروسی رعایت می‌شود
    مبحث چهارم: توصیه‌های پدر و مادر به دختر خود، پیش از انتقال یافتنش به خانه‌ی شوهر
    مبحث پنجم: پاره‌ای از بیانات سلف صالح درباره شب عروسی
فصل پنجم: ازدواج و احکام، توجیهات، نظام و مقررات آن
    مبحث اول: ازدواج میان بهره‌وری و شخصیت یکدیگر را بالا بردن
    مبحث دوم: احکام ازدواج در اسلام
         حکم اول:‌ ازدواج بعد از تحقیق و بررسی و حسن انتخاب
         حکم دوم: ایجاد تعادل و هماهنگی سنجیده در خواستگاری و مراسم عروسی
    مبحث سوم: چیزهایی که صحیح نیست در عقد ازدواج انجام گیرد
    مبحث چهارم: قانون و مقررات تعدد زوجات و مشروعیت آن از دیدگاه قرآن
         تعدد زوجات غربیها، نه اخلاقی است، نه انسانی
    مبحث پنجم: اثر اصلاح اسلامی در محدود نمودن تعدد زوجات
فصل ششم: زن و فعالیت‌های اجتماعی
    مبحث اول: ضوابط شرعی برای کارکردن زن در جامعه
         ارزش کار زن غربی
    مبحث دوم: رفتار مردان و زنان نسبت به یکدیگر در سایه‌ی توجیهات قرآن
    مبحث سوم: حجاب از دیدگاه تشریعی و تاریخی
    مبحث چهارم: انجام کارهای خانه جزو وظایف زن می‌باشد
    مبحث پنجم: آداب رفتار زناشویی
         1.حسن معاشرت
         2.آداب شوخی و محبت ورزیدن به زن
         3. مرد باید نسبت به همسرش دارای غیرت و حمیت معتدلی باشد
         4.مرد باید در حد اعتدال و توان خود خرج کند
         5.مراعات عدالت و مساوات بین همسران متعدد واجب است
         6.محبت و همخوابی با زن، موجب عفاف و پاکدامنی او می‌شود
         7.رعایت دین و توجه به احکام دینی و اخلاقی زن
    مبحث ششم: آداب رفتار زناشویی در خانه
         بیان پاره‌ای از رفتار و خصوصیات زن در خانه
    مبحث هفتم: ادب و هنر زن در عطوفت و مهر ورزیدنش
    مبحث هشتم: خصایص مادرانه و فداکاری مادر
فصل هفتم: خانواده‌ی مسلمان (تکوین، نظام، صیانت و معالجه‌ی مشکلات آن)
    مبحث اول: خانواده و ضورت تشکیل آن برای ادامه‌ی زندگی انسان
         پاره‌ای از وظایف خانواده
    مبحث دوم: حمایت و پشتی‌بانی کامل اسلام از خانواده
    مبحث سوم: تاسیس و پایه‌گذاری خانواده‌ای نیکوکار، یکی از عبادات اسلامی است
    مبحث چهارم: نظام خانواده در اسلام
         الف: بیان چند حقیقت و دقت و تامل در آنها
         ب: نخستین پایه‌ی به وجود آوردن جامعه
    مبحث پنجم: صیانت خانواده در پرتو توجیهات قرآن
    مبحث ششم: آداب خانواده‌ی مسلمان
         الف: تشکیل خانواده‌ی درست و سالم یکی از آرزوهای بشری می‌باشد
         ب: خانه خانواده‌ی مسلمان پاکیزه و بهداشتی می‌باشد
         ج: خانه و محل سکونت مسلمان وسیع و دل‌شاد می‌باشد
         د: افراد خانواده‌ی مسلمان، کارها و وظایف خانه را میان خود تقسیم می‌کنند
         ه: خانه‌ی مسلمان محل تقوا و پرهیزگاری است
         و: خانواده‌ی مسلمان بدون ذلت و  خواری متواضع می‌باشد
         ز: خانواده‌ی مسلمان اجازه نمی‌دهد که فرد نماز‌ نخوان در خانه‌ی اشان اقامت گزیند
         ح: زن مسلمان، پرهیگار و قلب پا می‌باشد
         ط: خانواده‌ی مسلمان محل نور و تجلیگاه هدایت و ارشاد دیگران است
         ی: آری، چنین است خانواده‌ی مسلمان
فصل هشتم: حقوق و تربیت فرزندان و وظایف آن
    مبحث اول:محدود نمودن فرزندان و کنترل جمیعت از دیدگاه علم و اسلام
         فرزنددار شدن یکی از اهداف اصلی مرد و زن می‌باشد
         ترقی و پیشرفت هر ملتی به واسطه‌ی رشد فکری خانواده‌ها می‌باشد
    مبحث دوم: احکام مربوط به نوزاد در اسلام
    مبحث سوم: حقوق فرزندان بر والدین خود
    مبحث چهارم: فطرت کودک صحیح و سالم می‌باشد
    مبحث پنجم: روش‌های تربیت فرزندان در اسلام
         محاوره و گفتگوی مستقیم با کودکان
         بازی و شوخی مناسب و آموزنده
         قرائت و خواندن
    مبحث ششم: تربیت کودک بر عبادت خداوند
         ذکر و یاد خداوند
         نماز
         زکات
         روزه
         حج
    مبحث هفتم: اخلاق ستوده‌ی کودک
         صداقت و درست کاری
         پاک و آراسته نمودن اخلاق و رفتار کودک
         نیکی کردن در حق والدین
         صبر و شکیبایی
         تواضع و گرامی داشتن
         قناعت و بخشندگی
    مبحث هشتم: حقوق فرزندان بر والدین خود از دیدگاه قرآن و سنت
    مبحث نهم: حقوق پدران و مادران از دیدگاه قرآن و سنت
    مبحث دهم: حقوق ویژه‌ی والدین بر فرزندان خود از دیدگاه اسلام
فصل نهم: زن و حقوق و حقایق زندگی او در اسلام
    مبحث اول: نشانه‌های شخصیت زن در قرآن
         مسئولیت زن
         آزاد نمودن زن از ظلم‌های دوره‌ی جاهلیت
         مشارکت زن در امر هجرت
         زنان در بیعت نمودن با پیامبر مشارکت می‌کردند
         زنان در حمایت و یاری نمودن در امر به معروف و نهی از منکر شریک می‌باشند
         زنان در کشیدن سختی‌ها و رنج‌ها با مردان شریک می‌باشند
         مشارکت زنان در زندگی اجتماعی
         پاره‌ای از آداب برخورد مرد با زن نامحرم
         وظیفه‌ی زن مسلمان به هنگام برخورد با مردان بیگانه و نامحرم
         لازم است زن، متین و با وقار راه برود
         آداب صحبت کردن زنان با مردان
         جایگاه و منزلت خاص زن در خانواده
         رهبری مرد درخ انواده مسئلیتی است که بدان مکلف گردیده است
         توازن و تعادل در حقوق و وظایف زناشویی
         تجمل و خودآرایی از خصایص زنان است
         قانون و مقررات تنظیم و کنترل تعدد زوجات
    مبحث دوم: نشانه‌های شخصیت زن در سنت نبوی
         یکی دیگر از حقوق‌ زن، تعلیم و تربیت درست و پسندیده است
        مشارکت زنان در روایت و نقل حدیث و سنت و تعلیم آنها به مردم
    مبحث سوم: زن در سایه قانون‌گذاری اسلامی
         مساله جهاد، میراث و شهادت زن
         بیعت نمودن زنان
    مبحث چهارم: زن در پرتو قانون اسلامی
    مبحث پنجم: بیان چندین حقایق درباره‌ی حقوق زن در قانون اسلامی و...
         حکمت عدم مساوات بین مرد و زن در مسأله‌ی میراث
         حکمت عدم مساوات بین مرد و زن در امر شهادت و تعداد گواهان
         حکمت قرار گرفتن طلاق در اختیار مرد، نه زن در اسلام
         حکمت تعدد زوجات در اسلام
    مبحث ششم: حق تعلیم و تعلم زن در سایه‌ی قرآن
    مبحث هفتم: اختلاط مردان و زنان در زندگی خصوصی
         اختلاط مرد و زن در خانه
    مبحث هشتم: اختلاط مشروع میان مردان و زنان در زندگی عمومی
فصل دهم: اختلافات زناشویی و معالجه‌ی تمرد و ناسازگاری زن و جلوگیری از وقوع طلاق
    مبحث اول: معالجه و برحذر نمودن زن سرکش از گرفتن قدرت از دست شوهرش
         لزوم اعتماد زن بر مرد و فرمان‌برداری از او
         کسب قدرت و پیروزی یکی از مرد و زن بر دیگری و عواقب آن
    مبحث دوم: ناسازگاری در زندگی زناشویی یکی از عوارض طبیعی است
         تمرد و ناسازگاری زن
         نامهربانی و بی‌توجهی مرد نسبت به همسر خود
    مبحث سوم: تشکیل خانواده‌ی نیکوکار، نخستین پایه و ساختار جامعه‌ی انسانی است
    مبحث چهارم: برقراری صلح و سازش میان مرد و زن یکی از واجبات اسلام است
    مبحث پنجم: ناسازگاری در زندگی زناشویی نشانه‌ی انحراف و ناهماهنگی است
    مبحث ششم: معالجه و رفع مشکلات خانواده‌ی مسلمان
    مبحث هفتم: طلاق و مقارنه‌ی آن بین قانون اسلام و قوانین ادیان پیش از اسلام
         اسلام نخستین دینی نیست که طلاق را جایز شمرده است
         آنچه که در رابطه با طلاق در «سفر» دوم از عهد قدیم آمده است
         آنچه که در رابطه با طلاق در «ارمیا» از عهد قدیم آمده است
         آنچه که در «انجیل» متی از عهد قدیم در رابطه با طلاق آمده است
         آنچه که در «انجیل» مرقس از عهد جدید درباره‌ی طلاق آمده است
         طلاق قبل از ظهور اسلام میان اعراب
         اسلام، اجرای طلاق را با چند قید و شرط عادلانه جایز نموده است
         اسلام از اجرای طلاق بسیار متنفر می‌باشد
         حکمت ازدواج به صورت نکاح تحلیلی و جلویری از وقوع آن
         چرا اسلام با در نظر گرفتن قیود و شروطی طلاق را مباح گردانیده است
         اسلوب و روش طلاق و جدایی مرد و زن در کشورهای اروپایی
         حفاظت از وجود طلاق و حمایت از برقراری روابط زناشویی
    مبحث هشتم: چرا اسلام نخست طلاق را در اختیار مرد قرار داده است
    مبحث نهم: جلوگیری از اسباب و عوامل وقوع طلاق
         ناسازگاری زن
         نامهربانی و بی توجهی مرد نسبت به زن
         بی‌توجهی و ناسازگاری زوجین نسبت به همدیگر
    مبحث دهم: طلاق و اعتبار به وقوع آن به وسیله‌ی الفاظ مخصوص و عوارض ویژه
    مبحث یازدهم: ازدواج تحلیلی با زن مطلقه به طلاق ثلاثه
         چگونه زن مطلقه می‌تواند مجددا به نزد شوهر اولی خود برگردد
فصل یازدهم: فیزیولوژی اعضای تناسلی و حالات روحی و روانی مرد و زن      
    مبحث اول: توجیه و ارشاد پزشکی به قلم دکتر فاطمه‌ی سکاف
    مبحث دوم: بیان پاره‌ای از مباحث فیزیولوژی اعضای تناسلی و حالات روحی و روانی
    مبحث سوم: رابطه‌ی جنسی میان زوجین و بیان وظایف بیولوژی و اجتماعی آن
    مبحث چهارم: آداب رابطه‌ی جنسی میان زوجین
    مبحث پنجم: ابراز محبت و نوازش میان زوجین یگانه زبان تفاهم در بین آنان می‌باشد
    مبحث ششم: آداب زن در رابطه با غریزه‌ی جنسی خود
    مبحث هفتم: توجیه علاقه‌ی جنسی میان زوجین
    مبحث هشتم: محرکات جنسی زوجین و مراحل آن
    مبحث نهم: سرعت انزال و علاج آن
    مبحث دهم: اضطراب زوجین نسبت به وظایف و رابطه‌ جنسی
         عوامل بیماری جسمی
         عوامل روانی
         سردمزاجی جنسی زوجین          
    مبحث یازدهم: سردمزاجی جنسی و علاج آن
    مبحث دوازدهم: دوران قاعدگی ماهانه‌ی زن و ایجاد تغییرات جسمی و روانی در او
    مبحث سیزدهم: تحریم آمیزش در دوران قاعدگی ماهانه
         حکمت رعایت بهداشت و تندرستی زوجین در دوران عادت ماهانه
         چه وقت آمیزش با همسری که دوران عادت ماهانه را سپری نموده حلال است؟
    مبحث چهاردهم: زیان‌های اعمال نامشروع و بی‌بند و باری‌های جنسی
فصل دوازدهم: تندرستی و پاکی در زندگی زناشویی
    مبحث اول: صحت و تندرستی و جایگاه آن در اسلام
    مبحث دوم: بهداشت و پیشگیری‌ و اهمیت آن در زندگی زناشویی
         بزرگترین نعمت بعد از ایمان، نعمت سلامتی و تندرستی است
    مبحث سوم: طهارت و پاکی شرعی و اثر مهم آن بر سلامتی و تندرستی
    مبحث چهارم: پلیدی ادرار و وجوب پرهیز از آن
    مبحث پنجم: پاکی از جنابت و اثرات سلامتی و تندرستی آن بر زوجین
    مبحث ششم: وضو و آثار سلامتی و تندرستی آن بر جسم نمازگزار
    مبحث هفتم: ترشحات غدد داخلی دستگاه تناسلی زن
         رطوبت فرج خارجی
         مذی زن
         رطوبت فرج داخلی
         ضغیان شهوت جنسی
    مبحث هشتم:  حکم رطوبت فرج داخلی زن
         بعضی از آرای مذهب حنفی
         بعضی از آرای مذهب شافعی
    مبحث نهم: حکم منی (یا آب) مرد و زن
    مبحث دهم: طهارت دستگاه تناسلی زن از نظر ظاهری و باطنی
    مبحث یازدهم: وجود خود در پایان قاعدگی و یا پس از پاک شدن از آن در زنان
    مبحث دوازدهم: ترشحات دستگاه تناسلی زن در دوران بارداری
         الف : از دیدگاه علوم پزشکی
         ب – احکام فقهی
خاتمه
منابع مولف در تالیف این اثر

شناسه کتاب 61143

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16686
کاربران آنلاین :     15
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1394