ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان اقدام به خودكشي: عوامل خطرساز و كاركرد خانواده
تعداد صفحات 7
نویسنده داوود بهزاد
مشخصات نشریه دوماهنامه پزشکی هرمزگان - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان - علمی پژوهشی سال 20 شماره 2 پیاپی 86
تاریخ انتشار خرداد و تیر 1395 - 1395
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 167-161
زبان انگلیسی
کلید واژه خودکشی  اقدام به خودکشی  عوامل خانوادگی  عوامل خطرساز  کارکرد خانواده  عوامل محافظت کننده  
چکیده مقدمه: خودكشي از آشفتگي هاي رواني و اجتماعي ناشي ميگردد و خانواده به عنوان نهادي واسط از نقشي دوگانه در اين بين برخوردار است، از يكسو مهياكننده عوامل محافظ سلامتي بوده و در عين حال، بدكاركردي هاي خانواده به مثابه عاملي خطرساز در خودكشي عمل ميكند. اين تحقيق به منظور بررسي عوامل خطرساز و كاركرد خانواده در بين اقدام كنندگان به خودكشي طراحي گرديده است. روش كار: طرح پژوهش توصيفي بوده به روش پيمايش و به طور مقطعي در نيمه دوم سال 29 در شهرستان بندرعباس اجرا گرديد. جامعه آماري اقدام كنندگان به خودكشي بودند كه در طول دو سال اخير به مركز اورژانس بيمارستان شهيد محمدي ارجاع شده بودند. از طريق نمونه گيري در دسترس حجم نمونه اي شامل 05 نفر داوطلبين انتخاب شدند. داده ها با استفاده از ابزار سنجش خانواده و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوري گرديده و از طريق نرم افزار SPSS آماره هاي توصيفي و آزمون t ، كاي اسكور و آزمون دوجمله اي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج: يافته ها تفاوت معني داري را در تمامي ابعاد ناكارآمدي خانواده نشان داد؛ به طوري كه در ميان آنها دو بعد آميختگي عاطفي و كنترل رفتار بالاترين درصدها را به خود اختصاص داده بودند. نتيجه گيري: عوامل خانوادگي هم به لحاظ خطرساز بودن و هم محافظ بودن نقشي حياتي در خودكشي دارند. لازم است دست اندركاران در اتخاذ رويه هاي درماني و مداخلات پيشگيرانه به آن توجه كنند.

کد مقاله 24764
تعداد بازدید 56

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16686
کاربران آنلاین :     22
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1394