ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌مرکز‌تحقیقـــات‌زن‌وخانـــواده
عنوان اثربخشي زوج درماني هيجان مدار بر كاهش تعارض‌هاي زناشويي و ميل به طلاق در زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهرستان بندرعباس
تعداد صفحات 8
نویسنده فاطمه سلیمانی احمدی - اقبال زارعی - رضا فلاح چای
مشخصات نشریه دوماهنامه پزشکی هرمزگان - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان - علمی پژوهشی سال 20 شماره 2 پیاپی 86
تاریخ انتشار خرداد و تیر 1395 - 1395
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 160-153
زبان انگلیسی
کلید واژه بندرعباس  میل به طلاق  بی ثباتی ازدواج  زوج درمانی هیجان مدار  تعارض زناشویی  
چکیده مقدمه: پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش تعارض های زناشویی و میل به طلاق در
زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان بندرعباس می پردازد.
روش کار: این پژوهش به روش شبه تجربی و با استفاده از گروه کنترل، اجرای پیش آزمون و پس آزمون میباشد.
جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی زوجهایی است که در سال 0491 و اوایل سال، 0490 به منظور حل مشکلات زناشویی خود به مراکز مشاوره شهر بندرعباس، مراکز مشاوره خصوصی، مرکز مداخله در بحران خانواده و مرکز کاهش طلاق بهزیستی مراجعه نموده اند. نمونه ی پژوهش شامل 41 زوج بوده است که با شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس به شیوه ی تصادفی ساده (قرعه کشی) در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامه تعارض زناشویی ساخته شده توسط براتی و ثنائی ذاکر 0436 که دارای 32 سؤال است و پرسشنامه شاخص بی ثباتی ازدواج برای اندازه گیری عدم ثبات زناشویی زوجین گروه آزمایش 9 جلسه زوج درمانی به مدت 91 دقیقه و هفته ای یک بار دریافت کردند و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی از جمله فراوانی، محاسبه میانگین و انحراف معیار و همچنین از روش آمار استنباطی شامل تحلیل کوواریانس استفاده شد. داده های به دست آمده پژوهش با استفاده از سیستم نرم افزار SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که میانگین نمرات تعارض زناشویی و بی ثباتی ازدواج در پس آزمون گروه آزمایش به طور
معنی داری از میانگین نمرات پس آزمون گروه کنترل پایین تر است و بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: بنابراین، فرضیه پژوهش مبنی بر اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش تعارض های زناشویی و
میل به طلاق در زوجین مورد تأیید قرار گرفت (نتیجه گیری کلی).

کد مقاله 24763
تعداد بازدید 69

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم: خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
تعداد کل کاربران : 16686
کاربران آنلاین :     22
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به مرکز تحقیقات زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1394